صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک توسعه تعاون 33,765,377,554
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 16,461
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 183,539 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,075,436
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,051,235
تاریخ محاسبه NAV: 1394/09/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,051,235
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود