صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک توسعه تعاون 41,958,646,848
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نوید رفیعی تبریزی 15,758
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 184,242 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,701,977
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,662,689
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,662,689
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود