اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/19
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,209
تعداد واحدهای باقی مانده: 176,791
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 66,506,904,071
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,890,087
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,865,565
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,865,565
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/19 2,890,087 2,865,565 0 0 61,239 0 38,030 23,209 66,506,904,071
  2 1396/08/18 2,890,041 2,865,518 0 8,658 61,239 0 38,030 23,209 66,505,816,368
  3 1396/08/17 2,889,776 2,850,663 0 0 52,581 0 38,030 14,551 41,479,999,234
  4 1396/08/16 2,885,178 2,846,129 0 0 52,581 0 38,030 14,551 41,414,029,199
  5 1396/08/15 2,878,358 2,839,967 0 0 52,581 0 38,030 14,551 41,324,360,966
  6 1396/08/14 2,877,537 2,839,164 0 0 52,581 0 38,030 14,551 41,312,670,099
  7 1396/08/13 2,881,634 2,843,202 0 0 52,581 0 38,030 14,551 41,371,436,006
  8 1396/08/12 2,877,570 2,839,419 0 0 52,581 0 38,030 14,551 41,316,392,838
  9 1396/08/11 2,877,611 2,839,460 0 63 52,581 0 38,030 14,551 41,316,982,937
  10 1396/08/10 2,877,985 2,839,669 0 0 52,518 0 38,030 14,488 41,141,120,668
  11 1396/08/09 2,875,791 2,837,506 0 0 52,518 0 38,030 14,488 41,109,790,316
  12 1396/08/08 2,870,658 2,832,453 0 0 52,518 0 38,030 14,488 41,036,573,137
  13 1396/08/07 2,871,216 2,833,003 0 0 52,518 0 38,030 14,488 41,044,551,954
  14 1396/08/06 2,854,441 2,816,474 0 0 52,518 0 38,030 14,488 40,805,069,786
  15 1396/08/05 2,833,799 2,796,128 0 0 52,518 0 38,030 14,488 40,510,301,000
  16 1396/08/04 2,834,158 2,796,487 0 0 52,518 0 38,030 14,488 40,515,500,931
  17 1396/08/03 2,834,182 2,796,511 0 0 52,518 0 38,030 14,488 40,515,847,096
  18 1396/08/02 2,821,419 2,783,592 0 0 52,518 0 38,030 14,488 40,328,685,872
  19 1396/08/01 2,816,521 2,778,765 0 0 52,518 0 38,030 14,488 40,258,750,215
  20 1396/07/30 2,816,721 2,779,946 0 0 52,518 0 38,030 14,488 40,275,857,200
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق