صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک توسعه تعاون 38,130,006,425
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نوید رفیعی تبریزی 14,824
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 185,176 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,606,852
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,572,181
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,572,181
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود