اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 14,488
تعداد واحدهای باقی مانده: 185,512
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,707,491,863
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,776,972
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,740,716
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,740,716
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/28 2,776,972 2,740,716 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,707,491,863
  2 1396/07/27 2,776,987 2,740,731 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,707,710,250
  3 1396/07/26 2,777,338 2,741,082 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,712,789,325
  4 1396/07/25 2,769,084 2,732,947 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,594,932,289
  5 1396/07/24 2,763,507 2,727,455 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,515,365,477
  6 1396/07/23 2,749,280 2,713,432 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,312,198,175
  7 1396/07/22 2,747,568 2,711,061 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,277,852,276
  8 1396/07/21 2,730,996 2,693,357 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,021,360,462
  9 1396/07/20 2,731,192 2,693,553 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,024,197,497
  10 1396/07/19 2,731,388 2,693,749 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,027,037,823
  11 1396/07/18 2,732,085 2,694,439 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,037,026,594
  12 1396/07/17 2,727,186 2,689,767 0 0 52,518 0 38,030 14,488 38,969,337,762
  13 1396/07/16 2,720,482 2,683,165 0 0 52,518 0 38,030 14,488 38,873,698,040
  14 1396/07/15 2,738,616 2,701,032 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,132,555,337
  15 1396/07/14 2,748,446 2,710,719 0 0 52,518 0 38,030 14,488 39,272,895,463
  16 1396/07/13 2,748,642 2,710,916 0 0 52,518 31 38,030 14,488 39,275,744,509
  17 1396/07/12 2,748,759 2,711,112 0 0 52,518 0 37,999 14,519 39,362,641,286
  18 1396/07/11 2,746,911 2,709,295 0 0 52,518 0 37,999 14,519 39,336,251,570
  19 1396/07/10 2,748,236 2,710,603 0 0 52,518 0 37,999 14,519 39,355,251,728
  20 1396/07/09 2,756,187 2,718,439 0 0 52,518 0 37,999 14,519 39,469,010,849
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق