اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,198
تعداد واحدهای باقی مانده: 176,802
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 77,077,544,252
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,370,193
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,322,594
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,322,594
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/01 3,370,193 3,322,594 0 0 61,239 0 38,041 23,198 77,077,544,252
  2 1396/10/30 3,386,642 3,339,769 0 0 61,239 0 38,041 23,198 77,475,964,213
  3 1396/10/29 3,405,420 3,358,733 0 0 61,239 0 38,041 23,198 77,915,878,552
  4 1396/10/28 3,405,853 3,359,165 0 0 61,239 0 38,041 23,198 77,925,920,195
  5 1396/10/27 3,406,076 3,359,389 0 0 61,239 0 38,041 23,198 77,931,107,823
  6 1396/10/26 3,406,715 3,360,143 0 0 61,239 0 38,041 23,198 77,948,587,960
  7 1396/10/25 3,379,737 3,334,037 0 0 61,239 0 38,041 23,198 77,342,993,655
  8 1396/10/24 3,343,626 3,298,604 0 0 61,239 0 38,041 23,198 76,521,007,691
  9 1396/10/23 3,328,360 3,283,560 0 0 61,239 0 38,041 23,198 76,172,032,900
  10 1396/10/22 3,303,526 3,259,088 0 0 61,239 0 38,041 23,198 75,604,313,070
  11 1396/10/21 3,303,707 3,259,268 0 0 61,239 0 38,041 23,198 75,608,497,086
  12 1396/10/20 3,304,096 3,259,658 0 0 61,239 0 38,041 23,198 75,617,542,327
  13 1396/10/19 3,300,706 3,256,226 0 0 61,239 0 38,041 23,198 75,537,925,583
  14 1396/10/18 3,297,435 3,253,007 0 0 61,239 0 38,041 23,198 75,463,246,973
  15 1396/10/17 3,283,238 3,239,016 0 0 61,239 0 38,041 23,198 75,138,688,055
  16 1396/10/16 3,292,708 3,248,355 0 0 61,239 0 38,041 23,198 75,355,343,393
  17 1396/10/15 3,270,172 3,226,145 0 0 61,239 0 38,041 23,198 74,840,106,549
  18 1396/10/14 3,270,586 3,226,559 0 0 61,239 0 38,041 23,198 74,849,707,277
  19 1396/10/13 3,270,791 3,226,763 0 0 61,239 11 38,041 23,198 74,854,454,455
  20 1396/10/12 3,283,003 3,238,827 0 0 61,239 0 38,030 23,209 75,169,945,551
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق