صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک توسعه تعاون 38,154,448,390
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نوید رفیعی تبریزی 15,069
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 184,931 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,567,096
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,531,983
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/19 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,531,983
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود