صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک توسعه تعاون 39,256,671,496
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 17,509
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 182,491 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,274,514
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/02/20‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,242,085
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/25‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,242,085
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود