صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک توسعه تعاون 65,263,634,578
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: میر سجاد مسجد موسوی 24,957
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,043 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,646,528
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/02/20‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,615,043
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/01/26‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,615,043
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود