صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک توسعه تعاون 35,268,934,857
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: علی پازکی 16,860
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 183,140 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,119,366
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,091,870
تاریخ محاسبه NAV: 1394/06/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,091,870
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود