اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 14,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 185,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,507,432,232
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,746,992
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,709,515
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,709,515
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/28 2,746,992 2,709,515 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,507,432,232
  2 1396/06/27 2,725,223 2,688,072 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,194,784,004
  3 1396/06/26 2,709,707 2,672,790 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,971,958,037
  4 1396/06/25 2,705,474 2,668,623 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,911,193,973
  5 1396/06/24 2,708,605 2,671,360 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,951,097,437
  6 1396/06/23 2,708,818 2,671,573 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,954,201,661
  7 1396/06/22 2,709,031 2,671,786 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,957,308,854
  8 1396/06/21 2,713,206 2,675,835 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,016,351,815
  9 1396/06/20 2,713,278 2,675,788 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,015,664,598
  10 1396/06/19 2,707,810 2,670,404 0 0 52,518 0 37,937 14,581 38,937,163,116
  11 1396/06/18 2,734,129 2,696,335 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,315,259,199
  12 1396/06/17 2,734,361 2,696,566 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,318,632,747
  13 1396/06/16 2,734,592 2,696,798 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,322,009,123
  14 1396/06/15 2,734,824 2,697,030 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,325,388,331
  15 1396/06/14 2,744,708 2,706,769 0 0 52,518 0 37,937 14,581 39,467,404,483
  16 1396/06/13 2,718,420 2,680,174 0 0 52,518 26 37,937 14,581 39,079,614,282
  17 1396/06/12 2,709,412 2,671,372 0 0 52,518 0 37,911 14,607 39,020,725,500
  18 1396/06/11 2,714,470 2,676,357 0 0 52,518 0 37,911 14,607 39,093,541,375
  19 1396/06/10 2,709,254 2,671,142 0 0 52,518 0 37,911 14,607 39,017,374,947
  20 1396/06/09 2,709,486 2,671,374 0 0 52,518 0 37,911 14,607 39,020,756,331
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق