صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک توسعه تعاون 42,898,512,326
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نوید رفیعی تبریزی 16,898
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 183,102 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,574,272
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,538,674
تاریخ محاسبه NAV: 1395/05/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,538,674
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود