ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 38,415 68.47 36,611 80.54 37,458 76.93 39,176 54.75
اوراق 3,433 6.11 299 0.65 0 0 0 0
وجه نقد 1,756 3.13 1,854 4.07 4,473 9.18 26,009 36.35
سایر دارایی ها 3,999 7.12 7,424 16.33 7,442 15.28 7,043 9.84
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,753 35.21 14,524 31.95 14,899 30.6 15,156 21.18
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق