صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۶,۷۲۱ ۷۵.۴۴ ۲۷۰,۲۳۴ ۸۹.۳۵ ۲۸۴,۷۸۲ ۸۳.۳۱ ۳۱۵,۱۹۵ ۸۶.۰۷
اوراق ۲,۶۱۵ ۲.۹۵ ۲۸۰ ۰.۰۹ ۲۷۰ ۰.۰۷ ۲۷۱ ۰.۰۷
وجه نقد ۲,۷۳۲ ۳.۰۹ ۱۲,۹۲۴ ۴.۲۷ ۱۸,۶۸۰ ۵.۴۶ ۱۰,۲۹۶ ۲.۸۱
سایر دارایی ها ۶,۷۲۳ ۷.۶ ۲۳,۷۳۲ ۷.۸۴ ۳۲,۳۳۲ ۹.۴۵ ۳۳,۱۳۸ ۹.۰۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۹۴۳ ۳۳.۸۵ ۵۳,۷۷۰ ۱۷.۷۷ ۵۳,۲۰۸ ۱۵.۵۶ ۵۷,۸۸۱ ۱۵.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد