ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/28 36,153 80.99 % 0 0 % 1,694 3.8 % 7,469 16.73 % 14,698 32.93 %
2 1396/07/27 36,153 81 % 0 0 % 1,694 3.8 % 7,467 16.73 % 14,698 32.93 %
3 1396/07/26 36,153 81 % 0 0 % 1,694 3.8 % 7,465 16.73 % 14,698 32.93 %
4 1396/07/25 36,035 80.96 % 0 0 % 1,022 2.3 % 8,135 18.28 % 14,629 32.87 %
5 1396/07/24 35,950 80.92 % 0 0 % 1,022 2.3 % 8,133 18.31 % 14,561 32.78 %
6 1396/07/23 35,746 80.84 % 0 0 % 1,022 2.31 % 8,131 18.39 % 14,422 32.62 %
7 1396/07/22 36,403 82.4 % 0 0 % 1,022 2.31 % 7,433 16.83 % 14,406 32.61 %
8 1396/07/21 36,113 82.23 % 0 0 % 1,022 2.33 % 7,543 17.18 % 14,237 32.42 %
9 1396/07/20 36,113 82.23 % 0 0 % 1,022 2.33 % 7,541 17.17 % 14,237 32.42 %
10 1396/07/19 36,113 82.23 % 0 0 % 1,022 2.33 % 7,539 17.17 % 14,237 32.42 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق