ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/19 39,176 54.76 % 0 0 % 26,009 36.35 % 7,043 9.84 % 15,156 21.18 %
2 1396/08/18 39,176 54.76 % 0 0 % 26,009 36.36 % 7,034 9.83 % 15,156 21.19 %
3 1396/08/17 39,176 54.77 % 0 0 % 26,009 36.36 % 7,025 9.82 % 15,156 21.19 %
4 1396/08/16 39,111 54.73 % 0 0 % 26,009 36.4 % 7,016 9.82 % 15,125 21.17 %
5 1396/08/15 38,448 82.93 % 0 0 % 1,009 2.18 % 7,586 16.36 % 15,102 32.57 %
6 1396/08/14 38,431 82.92 % 0 0 % 1,009 2.18 % 7,584 16.36 % 15,075 32.53 %
7 1396/08/13 38,489 82.95 % 0 0 % 1,009 2.18 % 7,582 16.34 % 15,080 32.5 %
8 1396/08/12 38,208 82.45 % 0 0 % 1,009 2.18 % 7,801 16.83 % 15,043 32.46 %
9 1396/08/11 38,208 82.46 % 0 0 % 1,009 2.18 % 7,799 16.83 % 15,043 32.47 %
10 1396/08/10 38,208 82.46 % 0 0 % 1,009 2.18 % 7,796 16.83 % 15,043 32.47 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق