صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳۱۵,۱۹۵ ۸۶.۰۸ % ۲۷۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۹۶ ۲.۸۱ % ۴۰,۴۰۷ ۹.۰۵ % ۵۷,۸۸۱ ۱۵.۸۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳۱۵,۳۶۱ ۸۵.۸۸ % ۲۷۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۶ ۲.۷۵ % ۴۱,۴۶۴ ۹.۰۲ % ۵۶,۱۱۵ ۱۵.۲۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳۱۵,۳۶۱ ۸۵.۸۹ % ۲۷۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۶ ۲.۷۵ % ۴۱,۴۴۹ ۹.۰۲ % ۵۶,۱۱۵ ۱۵.۲۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳۱۵,۳۶۱ ۸۵.۸۹ % ۲۷۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۶ ۲.۷۵ % ۴۱,۴۳۴ ۹.۰۲ % ۵۶,۱۱۵ ۱۵.۲۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳۰۴,۷۸۰ ۸۶.۳۱ % ۲۷۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۲۹ ۲.۸۴ % ۳۸,۰۵۴ ۹.۴ % ۵۴,۳۹۶ ۱۵.۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳۰۱,۵۵۰ ۸۴.۴۲ % ۲۷۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۲۹ ۴.۲۱ % ۴۰,۳۵۸ ۹.۲۹ % ۵۴,۲۰۲ ۱۵.۱۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳۰۱,۵۵۰ ۸۴.۴۲ % ۲۷۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۲۹ ۴.۲۱ % ۴۰,۳۴۳ ۹.۲۹ % ۵۴,۲۰۲ ۱۵.۱۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲۹۴,۲۳۷ ۸۴.۹۱ % ۲۷۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۴۴ ۴.۳۴ % ۳۶,۹۶۸ ۹.۵۷ % ۵۳,۲۶۹ ۱۵.۳۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲۹۷,۹۰۴ ۸۳.۶۱ % ۲۷۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۵۴ ۴.۲۳ % ۴۳,۰۸۴ ۹.۳۱ % ۵۶,۱۲۲ ۱۵.۷۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲۹۷,۹۰۴ ۸۳.۶۱ % ۲۶۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۵۴ ۴.۲۳ % ۴۳,۰۶۸ ۹.۳۱ % ۵۶,۱۲۲ ۱۵.۷۵ %