صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۰.۲۷۵ %۰.۰۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۴.۰۲۴ %۲.۳۸۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۹.۹۶۵ %۵.۹۲۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۲۸.۱۶۹ %۲۲.۸۱۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۸۵.۶۶۱ %۶۶.۸۱۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۱۴۳.۶۳۲ %۱۰۰.۳۴۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۹۶۴.۸۳۲ %۸۷۲.۷۸۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۳۰۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۵)% (۹۷.۴۶)%