ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 38,419 68.39 35,793 82.08 36,169 81.63 36,153 80.99
اوراق 3,469 6.17 755 1.73 93 0.21 0 0
وجه نقد 1,711 3.04 511 1.17 1,115 2.51 1,694 3.79
سایر دارایی ها 3,964 7.05 7,299 16.73 7,667 17.3 7,469 16.73
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,802 35.25 14,064 32.25 14,392 32.48 14,698 32.92
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق