صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۲۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸۰,۴۸۹,۳۹۴,۲۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۳۶,۳۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۵۸,۱۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۵۸,۱۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳,۲۳۶,۳۹۳ ۱۳,۰۵۸,۱۹۶ ۰ ۰ ۷۸,۸۹۵ ۰ ۴۲,۰۹۹ ۳۶,۷۹۶ ۴۸۰,۴۸۹,۳۹۴,۲۷۴
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳,۲۳۷,۸۳۵ ۱۳,۰۵۹,۶۳۹ ۰ ۳۴۳ ۷۸,۸۹۵ ۳ ۴۲,۰۹۹ ۳۶,۷۹۶ ۴۸۰,۵۴۲,۴۶۶,۵۷۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳,۲۳۹,۲۲۱ ۱۳,۰۵۹,۳۶۲ ۰ ۴۷۶ ۷۸,۵۵۲ ۰ ۴۲,۰۹۶ ۳۶,۴۵۶ ۴۷۶,۰۹۲,۱۱۰,۶۲۳
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳,۶۵۵,۰۱۹ ۱۳,۴۷۰,۷۰۵ ۰ ۷۶۹ ۷۸,۰۷۶ ۹۵ ۴۲,۰۹۶ ۳۵,۹۸۰ ۴۸۴,۶۷۵,۹۶۰,۱۹۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳,۸۳۹,۳۱۱ ۱۳,۶۵۳,۵۶۳ ۰ ۹۰۶ ۷۷,۳۰۷ ۰ ۴۲,۰۰۱ ۳۵,۳۰۶ ۴۸۲,۰۵۲,۶۸۸,۴۳۲
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳,۵۳۲,۲۸۷ ۱۳,۳۴۹,۰۲۴ ۰ ۱,۷۰۶ ۷۶,۴۰۱ ۰ ۴۲,۰۰۱ ۳۴,۴۰۰ ۴۵۹,۲۰۶,۴۲۱,۲۸۹
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳,۵۰۹,۳۰۳ ۱۳,۳۱۸,۰۵۶ ۰ ۰ ۷۴,۶۹۵ ۰ ۴۲,۰۰۱ ۳۲,۶۹۴ ۴۳۵,۴۲۰,۵۱۸,۶۱۷
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳,۲۸۹,۳۹۶ ۱۳,۱۰۵,۷۶۱ ۰ ۰ ۷۴,۶۹۵ ۰ ۴۲,۰۰۱ ۳۲,۶۹۴ ۴۲۸,۴۷۹,۷۵۵,۶۵۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۳,۲۹۰,۸۶۶ ۱۳,۱۰۷,۲۳۰ ۰ ۳۵۴ ۷۴,۶۹۵ ۰ ۴۲,۰۰۱ ۳۲,۶۹۴ ۴۲۸,۵۲۷,۷۹۳,۳۱۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳,۲۹۲,۳۳۵ ۱۳,۱۰۶,۶۹۰ ۰ ۰ ۷۴,۳۴۱ ۰ ۴۲,۰۰۱ ۳۲,۳۴۰ ۴۲۳,۸۷۰,۳۵۵,۲۹۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۳,۰۶۹,۳۳۴ ۱۲,۸۸۷,۱۱۲ ۰ ۰ ۷۴,۳۴۱ ۰ ۴۲,۰۰۱ ۳۲,۳۴۰ ۴۱۶,۷۶۹,۱۸۹,۲۵۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳,۰۷۰,۷۸۱ ۱۲,۸۸۸,۵۵۹ ۰ ۱۸۲ ۷۴,۳۴۱ ۹۵ ۴۲,۰۰۱ ۳۲,۳۴۰ ۴۱۶,۸۱۵,۹۹۸,۷۸۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳,۰۷۱,۳۱۴ ۱۲,۸۸۸,۶۰۰ ۰ ۲۳۸ ۷۴,۱۵۹ ۱ ۴۱,۹۰۶ ۳۲,۲۵۳ ۴۱۵,۶۹۶,۰۲۰,۰۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۲,۹۰۷,۰۵۷ ۱۲,۷۲۶,۷۵۰ ۰ ۰ ۷۳,۹۲۱ ۰ ۴۱,۹۰۵ ۳۲,۰۱۶ ۴۰۷,۴۵۹,۶۱۵,۸۰۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۲,۵۸۰,۵۴۹ ۱۲,۴۰۶,۷۴۰ ۰ ۰ ۷۳,۹۲۱ ۰ ۴۱,۹۰۵ ۳۲,۰۱۶ ۳۹۷,۲۱۴,۱۷۶,۳۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۲,۵۸۱,۹۲۲ ۱۲,۴۰۸,۱۱۴ ۰ ۵۹ ۷۳,۹۲۱ ۹ ۴۱,۹۰۵ ۳۲,۰۱۶ ۳۹۷,۲۵۸,۱۶۵,۴۴۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۲,۵۸۳,۱۷۷ ۱۲,۴۰۹,۰۹۶ ۰ ۶۸۵ ۷۳,۸۶۲ ۱۲ ۴۱,۸۹۶ ۳۱,۹۶۶ ۳۹۶,۶۶۹,۱۷۸,۲۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۲,۳۲۱,۰۶۶ ۱۲,۱۵۳,۱۲۱ ۰ ۴۴۴ ۷۳,۱۷۷ ۰ ۴۱,۸۸۴ ۳۱,۲۹۳ ۳۸۰,۳۰۷,۶۱۸,۰۷۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۲,۱۹۷,۷۹۴ ۱۲,۰۲۹,۵۰۲ ۰ ۳۱۵ ۷۲,۷۳۳ ۸ ۴۱,۸۸۴ ۳۰,۸۴۹ ۳۷۱,۰۹۸,۱۰۹,۷۲۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۲,۳۳۷,۹۹۸ ۱۲,۱۶۶,۰۰۷ ۰ ۲۳ ۷۲,۴۱۸ ۱ ۴۱,۸۷۶ ۳۰,۵۴۲ ۳۷۱,۵۷۴,۱۸۹,۷۵۴