اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,357
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,643
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 101,300,730,453
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,498,437
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,450,650
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,450,650
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 3,498,437 3,450,650 0 0 67,978 0 38,621 29,357 101,300,730,453
  2 1397/04/25 3,520,573 3,472,473 0 0 67,978 1 38,621 29,357 101,941,387,696
  3 1397/04/24 3,531,808 3,483,416 0 0 67,978 0 38,620 29,358 102,266,132,929
  4 1397/04/23 3,582,405 3,533,295 0 0 67,978 0 38,620 29,358 103,730,478,508
  5 1397/04/22 3,619,501 3,569,865 0 0 67,978 0 38,620 29,358 104,804,108,373
  6 1397/04/21 3,619,884 3,570,249 0 0 67,978 0 38,620 29,358 104,815,363,919
  7 1397/04/20 3,620,616 3,570,946 0 0 67,978 0 38,620 29,358 104,835,844,582
  8 1397/04/19 3,692,383 3,641,544 0 0 67,978 0 38,620 29,358 106,908,439,233
  9 1397/04/18 3,695,143 3,643,877 0 0 67,978 0 38,620 29,358 106,976,932,012
  10 1397/04/17 3,695,563 3,644,296 0 0 67,978 0 38,620 29,358 106,989,254,187
  11 1397/04/16 3,708,850 3,657,694 0 0 67,978 0 38,620 29,358 107,382,573,816
  12 1397/04/15 3,774,685 3,722,593 0 0 67,978 0 38,620 29,358 109,287,875,731
  13 1397/04/14 3,775,108 3,723,016 0 0 67,978 1 38,620 29,358 109,300,298,284
  14 1397/04/13 3,775,529 3,723,439 0 0 67,978 0 38,619 29,359 109,316,446,604
  15 1397/04/12 3,783,746 3,731,227 0 0 67,978 0 38,619 29,359 109,545,081,168
  16 1397/04/11 3,682,924 3,631,854 0 0 67,978 0 38,619 29,359 106,627,588,255
  17 1397/04/10 3,630,703 3,580,385 0 0 67,978 148 38,619 29,359 105,116,533,963
  18 1397/04/09 3,742,063 3,690,728 0 0 67,978 0 38,471 29,507 108,902,325,320
  19 1397/04/08 3,750,645 3,699,194 0 0 67,978 0 38,471 29,507 109,152,109,570
  20 1397/04/07 3,753,352 3,701,679 0 0 67,978 0 38,471 29,507 109,225,452,582