صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۲,۷۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷,۲۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۲۸,۹۸۰,۷۵۱,۸۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹,۰۷۳,۴۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸,۶۶۰,۷۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸,۶۶۰,۷۹۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۵۹,۰۷۳,۴۵۰ ۵۸,۶۶۰,۷۹۷ ۰ ۰ ۳۴۱,۸۵۲ ۰ ۲۳۹,۰۷۵ ۱۰۲,۷۷۷ ۶,۰۲۸,۹۸۰,۷۵۱,۸۷۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۵۹,۰۸۰,۸۳۸ ۵۸,۶۶۸,۱۸۵ ۰ ۳۹۲ ۳۴۱,۸۵۲ ۲۲ ۲۳۹,۰۷۵ ۱۰۲,۷۷۷ ۶,۰۲۹,۷۴۰,۰۳۱,۸۹۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۵۹,۰۸۸,۱۳۷ ۵۸,۶۷۳,۹۹۳ ۰ ۸۰۴ ۳۴۱,۴۶۰ ۳ ۲۳۹,۰۵۳ ۱۰۲,۴۰۷ ۶,۰۰۸,۶۲۷,۵۸۹,۵۲۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۵۸,۸۵۵,۸۹۷ ۵۸,۴۴۰,۱۴۷ ۰ ۳۳۲ ۳۴۰,۶۵۶ ۱۷ ۲۳۹,۰۵۰ ۱۰۱,۶۰۶ ۵,۹۳۷,۸۶۹,۵۶۲,۸۲۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۵۸,۸۵۶,۹۸۲ ۵۸,۴۳۹,۹۸۰ ۰ ۲۲۵ ۳۴۰,۳۲۴ ۵۴ ۲۳۹,۰۳۳ ۱۰۱,۲۹۱ ۵,۹۱۹,۴۴۴,۰۰۸,۷۱۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۵۷,۶۶۰,۴۲۷ ۵۷,۲۵۰,۱۲۱ ۰ ۱۶۴ ۳۴۰,۰۹۹ ۵۲ ۲۳۸,۹۷۹ ۱۰۱,۱۲۰ ۵,۷۸۹,۱۳۲,۲۱۲,۷۵۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۵۶,۱۴۱,۵۰۸ ۵۵,۷۴۴,۱۳۶ ۰ ۰ ۳۳۹,۹۳۵ ۰ ۲۳۸,۹۲۷ ۱۰۱,۰۰۸ ۵,۶۳۰,۶۰۳,۷۲۶,۹۳۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۵۵,۰۴۹,۶۲۲ ۵۴,۶۶۴,۸۸۹ ۰ ۰ ۳۳۹,۹۳۵ ۰ ۲۳۸,۹۲۷ ۱۰۱,۰۰۸ ۵,۵۲۱,۵۹۱,۰۶۰,۴۶۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۵۵,۰۵۶,۴۹۹ ۵۴,۶۷۱,۷۶۶ ۰ ۶۲۷ ۳۳۹,۹۳۵ ۸۰ ۲۳۸,۹۲۷ ۱۰۱,۰۰۸ ۵,۵۲۲,۲۸۵,۶۹۱,۶۵۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۵۵,۰۶۳,۰۶۹ ۵۴,۶۷۶,۲۴۱ ۰ ۲۸۸ ۳۳۹,۳۰۸ ۴۴ ۲۳۸,۸۴۷ ۱۰۰,۴۶۱ ۵,۴۹۲,۸۲۹,۸۴۰,۰۲۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۵۴,۰۴۶,۶۶۴ ۵۳,۶۶۵,۹۳۹ ۰ ۱,۰۵۱ ۳۳۹,۰۲۰ ۱۸۸ ۲۳۸,۸۰۳ ۱۰۰,۲۱۷ ۵,۳۷۸,۲۳۹,۴۲۴,۴۰۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۵۴,۱۴۳,۸۵۴ ۵۳,۷۷۳,۴۳۹ ۰ ۵۰۳ ۳۳۷,۹۶۹ ۳۷ ۲۳۸,۶۱۵ ۹۹,۳۵۴ ۵,۳۴۲,۶۰۶,۲۷۴,۴۴۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۵۳,۸۷۵,۶۹۱ ۵۳,۵۰۵,۴۹۸ ۰ ۳۹۷ ۳۳۷,۴۶۶ ۲ ۲۳۸,۵۷۸ ۹۸,۸۸۸ ۵,۲۹۱,۰۵۱,۶۹۶,۳۶۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۵۴,۲۰۷,۵۷۴ ۵۳,۸۳۳,۰۷۲ ۰ ۰ ۳۳۷,۰۶۹ ۰ ۲۳۸,۵۷۶ ۹۸,۴۹۳ ۵,۳۰۲,۱۸۰,۷۳۰,۲۶۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۵۳,۶۰۹,۴۶۵ ۵۳,۲۳۹,۴۶۰ ۰ ۰ ۳۳۷,۰۶۹ ۰ ۲۳۸,۵۷۶ ۹۸,۴۹۳ ۵,۲۴۳,۷۱۴,۱۵۰,۷۳۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۵۳,۶۱۶,۰۵۴ ۵۳,۲۴۶,۰۴۹ ۰ ۱۵۷ ۳۳۷,۰۶۹ ۲ ۲۳۸,۵۷۶ ۹۸,۴۹۳ ۵,۲۴۴,۳۶۳,۰۵۸,۵۸۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۵۳,۶۲۲,۶۳۰ ۵۳,۲۵۲,۰۴۲ ۰ ۲۴۱ ۳۳۶,۹۱۲ ۲۷ ۲۳۸,۵۷۴ ۹۸,۳۳۸ ۵,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۳,۳۷۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۵۲,۳۱۱,۴۰۴ ۵۱,۹۴۸,۷۲۹ ۰ ۲۵۷ ۳۳۶,۶۷۱ ۷۳ ۲۳۸,۵۴۷ ۹۸,۱۲۴ ۵,۰۹۷,۴۱۷,۰۳۷,۹۶۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۵۰,۸۹۹,۰۹۱ ۵۰,۵۴۵,۴۸۹ ۰ ۲۱ ۳۳۶,۴۱۴ ۱۳۲ ۲۳۸,۴۷۴ ۹۷,۹۴۰ ۴,۹۵۰,۴۲۵,۲۳۴,۴۸۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۵۰,۲۰۷,۸۶۴ ۴۹,۸۵۹,۳۱۰ ۰ ۰ ۳۳۶,۳۹۳ ۴۴۹ ۲۳۸,۳۴۲ ۹۸,۰۵۱ ۴,۸۸۸,۷۵۵,۲۳۲,۲۳۶