اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,512
تعداد واحدهای باقی مانده: 172,488
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 228,765,216,476
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,451,328
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,315,107
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,315,107
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/28 8,451,328 8,315,107 0 0 69,315 0 41,803 27,512 228,765,216,476
  2 1398/02/27 8,320,051 8,185,722 0 0 69,315 0 41,803 27,512 225,205,587,414
  3 1398/02/26 8,321,123 8,186,794 0 0 69,315 0 41,803 27,512 225,235,066,947
  4 1398/02/25 8,322,195 8,187,865 0 0 69,315 0 41,803 27,512 225,264,551,321
  5 1398/02/24 8,279,303 8,145,435 0 0 69,315 0 41,803 27,512 224,097,210,478
  6 1398/02/23 8,048,537 7,918,519 0 0 69,315 0 41,803 27,512 217,854,288,358
  7 1398/02/22 7,835,481 7,707,583 0 4 69,315 0 41,803 27,512 212,051,011,145
  8 1398/02/21 8,048,463 7,917,511 0 0 69,311 0 41,803 27,508 217,794,897,533
  9 1398/02/20 8,041,344 7,910,510 0 0 69,311 0 41,803 27,508 217,602,310,133
  10 1398/02/19 8,042,450 7,911,617 0 0 69,311 51 41,803 27,508 217,632,751,244
  11 1398/02/18 8,043,139 7,912,548 0 0 69,311 0 41,752 27,559 218,061,909,366
  12 1398/02/17 7,931,064 7,802,091 0 55 69,311 59 41,752 27,559 215,017,823,541
  13 1398/02/16 8,250,193 8,116,409 0 421 69,256 0 41,693 27,563 223,712,579,520
  14 1398/02/15 8,583,229 8,442,466 0 132 68,835 0 41,693 27,142 229,145,398,829
  15 1398/02/14 8,662,658 8,522,794 0 0 68,703 0 41,693 27,010 230,200,676,692
  16 1398/02/13 8,459,607 8,322,601 0 0 68,703 0 41,693 27,010 224,793,461,367
  17 1398/02/12 8,460,779 8,323,773 0 10 68,703 39 41,693 27,010 224,825,107,406
  18 1398/02/11 8,461,753 8,324,894 0 0 68,693 0 41,654 27,039 225,096,806,256
  19 1398/02/10 8,311,048 8,176,794 0 0 68,693 0 41,654 27,039 221,092,324,338
  20 1398/02/09 8,280,504 8,148,500 0 0 68,693 0 41,654 27,039 220,327,302,594