اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,519
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,481
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 100,559,074,600
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,454,332
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,406,588
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,406,588
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/27 3,454,332 3,406,588 0 0 67,978 0 38,459 29,519 100,559,074,600
  2 1397/03/26 3,328,465 3,282,900 0 0 67,978 0 38,459 29,519 96,907,917,253
  3 1397/03/25 3,328,854 3,283,289 0 0 67,978 0 38,459 29,519 96,919,420,947
  4 1397/03/24 3,329,244 3,283,679 0 0 67,978 0 38,459 29,519 96,930,926,032
  5 1397/03/23 3,329,634 3,284,069 0 0 67,978 0 38,459 29,519 96,942,432,513
  6 1397/03/22 3,210,993 3,167,103 0 0 67,978 13 38,459 29,519 93,489,714,987
  7 1397/03/21 3,171,369 3,128,070 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,378,150,382
  8 1397/03/20 3,177,926 3,134,492 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,567,824,515
  9 1397/03/19 3,200,074 3,156,314 0 0 67,978 0 38,446 29,532 93,212,274,493
  10 1397/03/18 3,182,517 3,139,013 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,701,346,231
  11 1397/03/17 3,182,900 3,139,397 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,712,659,947
  12 1397/03/16 3,183,283 3,139,780 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,723,974,672
  13 1397/03/15 3,183,666 3,140,163 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,735,290,406
  14 1397/03/14 3,184,050 3,140,546 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,746,607,146
  15 1397/03/13 3,184,433 3,140,929 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,757,924,893
  16 1397/03/12 3,188,214 3,144,662 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,868,157,050
  17 1397/03/11 3,171,803 3,128,491 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,390,607,009
  18 1397/03/10 3,172,185 3,128,873 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,401,876,772
  19 1397/03/09 3,172,566 3,129,255 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,413,147,537
  20 1397/03/08 3,160,486 3,117,007 0 0 67,978 0 38,446 29,532 92,051,462,903
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق