اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,780
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,220
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 97,454,146,121
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,319,880
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,272,470
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,272,470
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/05 3,319,880 3,272,470 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,454,146,121
  2 1396/12/04 3,330,654 3,283,098 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,770,653,739
  3 1396/12/03 3,330,927 3,283,370 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,778,757,598
  4 1396/12/02 3,331,365 3,283,808 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,791,803,798
  5 1396/12/01 3,344,589 3,296,845 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,180,041,614
  6 1396/11/30 3,345,028 3,297,284 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,193,131,304
  7 1396/11/29 3,354,838 3,306,955 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,481,120,683
  8 1396/11/28 3,365,890 3,317,861 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,805,888,916
  9 1396/11/27 3,353,733 3,305,882 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,449,174,616
  10 1396/11/26 3,354,095 3,306,244 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,459,931,832
  11 1396/11/25 3,354,290 3,306,439 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,465,753,961
  12 1396/11/24 3,338,945 3,291,319 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,015,470,590
  13 1396/11/23 3,309,344 3,262,145 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,146,666,823
  14 1396/11/22 3,309,491 3,262,292 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,151,056,374
  15 1396/11/21 3,309,682 3,262,482 0 0 67,978 0 38,198 29,780 97,156,720,379
  16 1396/11/20 3,363,350 3,315,136 0 0 67,978 0 38,198 29,780 98,724,742,834
  17 1396/11/19 3,363,550 3,315,335 0 0 67,978 2 38,198 29,780 98,730,684,477
  18 1396/11/18 3,363,909 3,315,698 0 0 67,978 0 38,196 29,782 98,748,119,078
  19 1396/11/17 3,353,533 3,305,466 0 0 67,978 0 38,196 29,782 98,443,379,344
  20 1396/11/16 3,370,893 3,322,587 0 0 67,978 117 38,196 29,782 98,953,277,567
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق