صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۵,۴۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴,۵۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۶۰۴,۷۲۶,۶۹۰,۹۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶,۴۶۵,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶,۰۲۹,۵۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۶,۰۲۹,۵۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۶۶,۴۶۵,۸۶۷ ۶۶,۰۲۹,۵۶۶ ۰ ۵,۶۶۸ ۳۳۲,۹۴۴ ۹ ۱۸۷,۴۸۳ ۱۴۵,۴۶۱ ۹,۶۰۴,۷۲۶,۶۹۰,۹۸۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۶۷,۸۶۰,۵۴۴ ۶۷,۳۹۶,۶۵۹ ۰ ۰ ۳۲۷,۲۷۶ ۰ ۱۸۷,۴۷۴ ۱۳۹,۸۰۲ ۹,۴۲۲,۱۸۷,۷۲۴,۴۳۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۶۸,۴۱۰,۹۶۹ ۶۷,۹۳۳,۷۰۰ ۰ ۰ ۳۲۷,۲۷۶ ۰ ۱۸۷,۴۷۴ ۱۳۹,۸۰۲ ۹,۴۹۷,۲۶۷,۰۹۳,۷۱۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۶۸,۴۱۹,۴۲۰ ۶۷,۹۴۲,۱۵۲ ۰ ۸۵۸ ۳۲۷,۲۷۶ ۵۳ ۱۸۷,۴۷۴ ۱۳۹,۸۰۲ ۹,۴۹۸,۴۴۸,۶۸۱,۱۳۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۶۸,۴۲۷,۶۴۱ ۶۷,۹۴۷,۶۰۹ ۰ ۶۱۶ ۳۲۶,۴۱۸ ۸۴۷ ۱۸۷,۴۲۱ ۱۳۸,۹۹۷ ۹,۴۴۴,۵۱۳,۷۵۸,۸۳۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۶۷,۷۱۶,۷۴۹ ۶۷,۲۲۰,۷۰۳ ۰ ۸ ۳۲۵,۸۰۲ ۴۴۸ ۱۸۶,۵۷۴ ۱۳۹,۲۲۸ ۹,۳۵۹,۰۰۴,۰۹۳,۴۷۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۶۶,۱۰۹,۳۲۱ ۶۵,۶۲۱,۸۱۱ ۰ ۶۷۴ ۳۲۵,۷۹۴ ۱۸۱ ۱۸۶,۱۲۶ ۱۳۹,۶۶۸ ۹,۱۶۵,۲۶۷,۱۱۴,۰۲۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۶۵,۵۹۹,۹۳۳ ۶۵,۱۰۶,۴۰۰ ۰ ۳۵ ۳۲۵,۱۲۰ ۸۱۸ ۱۸۵,۹۴۵ ۱۳۹,۱۷۵ ۹,۰۶۱,۱۸۳,۲۷۵,۶۵۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۶۶,۰۳۲,۸۴۵ ۶۵,۵۳۶,۰۳۳ ۰ ۰ ۳۲۵,۰۸۵ ۰ ۱۸۵,۱۲۷ ۱۳۹,۹۵۸ ۹,۱۷۲,۲۹۲,۱۶۲,۱۱۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۶۵,۹۶۲,۶۶۴ ۶۵,۴۵۴,۸۱۰ ۰ ۰ ۳۲۵,۰۸۵ ۰ ۱۸۵,۱۲۷ ۱۳۹,۹۵۸ ۹,۱۶۰,۹۲۴,۳۱۱,۴۲۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۶۵,۹۷۱,۶۳۰ ۶۵,۴۶۳,۷۷۶ ۰ ۱۳ ۳۲۵,۰۸۵ ۹,۵۷۷ ۱۸۵,۱۲۷ ۱۳۹,۹۵۸ ۹,۱۶۲,۱۷۹,۱۹۹,۵۷۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۶۵,۹۰۷,۷۳۱ ۶۵,۴۳۲,۳۶۱ ۰ ۳۴ ۳۲۵,۰۷۲ ۱۰,۰۱۶ ۱۷۵,۵۵۰ ۱۴۹,۵۲۲ ۹,۷۸۳,۵۷۷,۵۱۶,۷۸۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۶۶,۸۸۷,۶۹۶ ۶۶,۴۳۵,۴۶۵ ۰ ۲۹۸ ۳۲۵,۰۳۸ ۱,۵۵۵ ۱۶۵,۵۳۴ ۱۵۹,۵۰۴ ۱۰,۵۹۶,۷۲۲,۴۸۵,۹۶۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۶۷,۹۷۴,۶۰۶ ۶۷,۵۱۸,۵۲۱ ۰ ۱۰,۴۸۹ ۳۲۴,۷۴۰ ۷۱۸ ۱۶۳,۹۷۹ ۱۶۰,۷۶۱ ۱۰,۸۵۴,۳۴۴,۸۷۵,۴۰۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۶۹,۰۷۱,۳۹۵ ۶۸,۵۷۷,۵۴۸ ۰ ۳۱۱ ۳۱۴,۲۵۱ ۳,۶۸۴ ۱۶۳,۲۶۱ ۱۵۰,۹۹۰ ۱۰,۳۵۴,۵۲۳,۹۱۱,۱۴۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۶۸,۹۹۶,۳۸۶ ۶۸,۵۱۳,۷۴۶ ۰ ۰ ۳۱۳,۹۴۰ ۰ ۱۵۹,۵۷۷ ۱۵۴,۳۶۳ ۱۰,۵۷۵,۹۸۷,۳۱۹,۴۹۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۶۹,۱۱۶,۸۳۷ ۶۸,۶۳۲,۵۴۹ ۰ ۰ ۳۱۳,۹۴۰ ۰ ۱۵۹,۵۷۷ ۱۵۴,۳۶۳ ۱۰,۵۹۴,۳۲۶,۱۳۵,۲۸۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۶۹,۱۲۵,۴۲۷ ۶۸,۶۴۱,۱۳۹ ۰ ۳۹۳ ۳۱۳,۹۴۰ ۳,۹۴۹ ۱۵۹,۵۷۷ ۱۵۴,۳۶۳ ۱۰,۵۹۵,۶۵۲,۰۹۵,۲۶۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۶۹,۱۰۹,۴۹۵ ۶۸,۶۳۶,۱۱۲ ۰ ۲,۶۱۹ ۳۱۳,۵۴۷ ۶۳۳ ۱۵۵,۶۲۸ ۱۵۷,۹۱۹ ۱۰,۸۳۸,۹۴۶,۱۴۰,۱۹۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۷۰,۸۰۴,۲۷۰ ۷۰,۳۱۱,۹۴۷ ۰ ۲,۱۹۲ ۳۱۰,۹۲۸ ۵۶ ۱۵۴,۹۹۵ ۱۵۵,۹۳۳ ۱۰,۹۶۳,۹۵۲,۸۰۷,۱۰۳