اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 28,866
تعداد واحدهای باقی مانده: 171,134
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 130,639,385,479
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,590,591
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,525,718
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,525,718
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/28 4,590,591 4,525,718 0 0 67,978 0 39,112 28,866 130,639,385,479
  2 1397/05/27 4,478,116 4,415,214 0 0 67,978 0 39,112 28,866 127,449,569,635
  3 1397/05/26 4,470,644 4,408,076 0 0 67,978 0 39,112 28,866 127,243,509,329
  4 1397/05/25 4,471,118 4,408,550 0 0 67,978 0 39,112 28,866 127,257,191,607
  5 1397/05/24 4,471,592 4,409,024 0 0 67,978 0 39,112 28,866 127,270,878,487
  6 1397/05/23 4,511,694 4,448,558 0 0 67,978 0 39,112 28,866 128,412,068,701
  7 1397/05/22 4,406,124 4,344,343 0 0 67,978 0 39,112 28,866 125,403,793,926
  8 1397/05/21 4,440,687 4,377,729 0 0 67,978 0 39,112 28,866 126,367,531,004
  9 1397/05/20 4,401,762 4,339,367 0 0 67,978 0 39,112 28,866 125,260,161,358
  10 1397/05/19 4,462,912 4,399,648 0 0 67,978 0 39,112 28,866 127,000,224,830
  11 1397/05/18 4,463,391 4,400,126 0 0 67,978 0 39,112 28,866 127,014,034,730
  12 1397/05/17 4,463,869 4,400,604 0 0 67,978 0 39,112 28,866 127,027,849,215
  13 1397/05/16 4,564,779 4,500,057 0 0 67,978 0 39,112 28,866 129,898,648,072
  14 1397/05/15 4,605,523 4,540,229 0 0 67,978 0 39,112 28,866 131,058,240,773
  15 1397/05/14 4,396,639 4,334,728 0 0 67,978 0 39,112 28,866 125,126,254,136
  16 1397/05/13 4,203,718 4,142,121 0 0 67,978 0 39,112 28,866 119,566,470,529
  17 1397/05/12 4,208,231 4,147,089 0 0 67,978 0 39,112 28,866 119,709,858,918
  18 1397/05/11 4,208,652 4,147,510 0 0 67,978 0 39,112 28,866 119,722,019,579
  19 1397/05/10 4,209,073 4,147,931 0 0 67,978 0 39,112 28,866 119,734,186,256
  20 1397/05/09 4,121,133 4,061,763 0 0 67,978 0 39,112 28,866 117,246,838,013