اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,533
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,467
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 91,366,100,382
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,136,892
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,093,695
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,093,695
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/31 3,136,892 3,093,695 0 0 67,978 0 38,445 29,533 91,366,100,382
  2 1397/02/30 3,145,915 3,102,298 0 0 67,978 0 38,445 29,533 91,620,175,096
  3 1397/02/29 3,151,843 3,108,146 0 0 67,978 0 38,445 29,533 91,792,863,713
  4 1397/02/28 3,138,528 3,095,028 0 0 67,978 0 38,445 29,533 91,405,452,479
  5 1397/02/27 3,138,810 3,095,310 0 0 67,978 0 38,445 29,533 91,413,778,700
  6 1397/02/26 3,139,259 3,095,759 0 0 67,978 0 38,445 29,533 91,427,045,935
  7 1397/02/25 3,132,601 3,089,200 0 0 67,978 0 38,445 29,533 91,233,340,121
  8 1397/02/24 3,137,753 3,093,827 0 0 67,978 0 38,445 29,533 91,369,989,727
  9 1397/02/23 3,106,929 3,063,448 0 0 67,978 0 38,445 29,533 90,472,810,246
  10 1397/02/22 3,105,487 3,062,033 0 0 67,978 0 38,445 29,533 90,431,024,997
  11 1397/02/21 3,100,847 3,057,464 0 0 67,978 0 38,445 29,533 90,296,070,044
  12 1397/02/20 3,101,312 3,057,928 0 0 67,978 1 38,445 29,533 90,309,790,785
  13 1397/02/19 3,101,605 3,058,223 0 0 67,978 0 38,444 29,534 90,321,570,628
  14 1397/02/18 3,116,191 3,072,365 0 0 67,978 0 38,444 29,534 90,739,233,546
  15 1397/02/17 3,096,369 3,052,830 0 0 67,978 0 38,444 29,534 90,162,292,270
  16 1397/02/16 3,067,862 3,024,738 0 0 67,978 0 38,444 29,534 89,332,602,621
  17 1397/02/15 3,070,413 3,027,256 0 0 67,978 0 38,444 29,534 89,406,982,609
  18 1397/02/14 3,090,658 3,047,095 0 0 67,978 0 38,444 29,534 89,992,897,779
  19 1397/02/13 3,090,976 3,047,413 0 0 67,978 0 38,444 29,534 90,002,302,396
  20 1397/02/12 3,091,462 3,047,899 0 0 67,978 0 38,444 29,534 90,016,647,305
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق