صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۰۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۸,۹۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۳۸,۵۰۵,۸۴۱,۳۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۴۷۶,۹۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۱۱۵,۳۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۱۱۵,۳۲۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲۵,۴۷۶,۹۸۴ ۲۵,۱۱۵,۳۲۰ ۰ ۱,۱۳۵ ۱۶۹,۴۳۴ ۳۶ ۶۸,۳۶۰ ۱۰۱,۰۷۴ ۲,۵۳۸,۵۰۵,۸۴۱,۳۶۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲۴,۸۱۲,۲۹۷ ۲۴,۴۸۵,۱۲۲ ۰ ۰ ۱۶۸,۲۹۹ ۰ ۶۸,۳۲۴ ۹۹,۹۷۵ ۲,۴۴۷,۹۰۰,۱۰۸,۰۷۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲۴,۲۰۶,۹۴۴ ۲۳,۹۱۶,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۶۸,۲۹۹ ۰ ۶۸,۳۲۴ ۹۹,۹۷۵ ۲,۳۹۱,۰۷۴,۳۴۸,۹۸۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۴,۲۰۹,۵۷۵ ۲۳,۹۱۹,۳۵۴ ۰ ۳۵۶ ۱۶۸,۲۹۹ ۳۷۶ ۶۸,۳۲۴ ۹۹,۹۷۵ ۲,۳۹۱,۳۳۷,۴۵۳,۳۷۷
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۴,۲۱۰,۲۴۵ ۲۳,۹۲۰,۰۸۲ ۰ ۶۳۶ ۱۶۷,۹۴۳ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۹۹۵ ۲,۳۹۱,۸۸۸,۶۳۵,۹۷۸
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲۳,۵۸۰,۷۲۰ ۲۳,۳۰۴,۳۹۹ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۱۵,۵۰۱,۸۰۷,۹۶۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲۳,۴۳۰,۳۷۳ ۲۳,۱۶۴,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۱,۵۶۸,۱۷۹,۱۳۲
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۳,۴۳۲,۷۹۸ ۲۳,۱۶۶,۵۹۰ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۱,۸۰۹,۱۷۵,۸۴۹
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲۳,۴۳۵,۲۲۴ ۲۳,۱۶۹,۰۱۵ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۲,۰۵۰,۱۷۳,۸۷۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۳,۴۳۷,۶۵۰ ۲۳,۱۷۱,۴۴۱ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۰۷ ۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۲,۲۹۱,۱۷۳,۲۲۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲۳,۴۲۸,۸۴۱ ۲۳,۱۶۲,۶۳۲ ۰ ۲۳,۲۹۳ ۱۶۷,۳۰۷ ۱۰۰ ۶۷,۹۴۸ ۹۹,۳۵۹ ۲,۳۰۱,۴۱۵,۹۹۳,۰۴۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲۳,۴۳۰,۲۵۲ ۲۳,۰۸۲,۹۸۱ ۰ ۶۶۶ ۱۴۴,۰۱۴ ۳۹۲ ۶۷,۸۴۸ ۷۶,۱۶۶ ۱,۷۵۸,۱۳۸,۳۴۲,۹۹۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲۲,۸۹۹,۳۴۸ ۲۲,۵۷۲,۸۵۰ ۰ ۱۷۵ ۱۴۳,۳۴۸ ۱,۱۱۴ ۶۷,۴۵۶ ۷۵,۸۹۲ ۱,۷۱۳,۰۹۸,۷۱۸,۱۷۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲۳,۱۳۶,۹۶۵ ۲۲,۸۰۹,۹۳۳ ۰ ۷۸۴ ۱۴۳,۱۷۳ ۲,۹۹۵ ۶۶,۳۴۲ ۷۶,۸۳۱ ۱,۷۵۲,۵۰۹,۹۷۵,۳۴۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۲,۶۷۷,۲۸۳ ۲۲,۳۶۴,۹۲۳ ۰ ۱,۲۰۰ ۱۴۲,۳۸۹ ۵۸ ۶۳,۳۴۷ ۷۹,۰۴۲ ۱,۷۶۷,۷۶۸,۲۴۹,۰۹۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۲۲,۹۴۱,۸۵۳ ۲۲,۶۲۶,۲۰۳ ۰ ۰ ۱۴۱,۱۸۹ ۰ ۶۳,۲۸۹ ۷۷,۹۰۰ ۱,۷۶۲,۵۸۱,۲۳۸,۷۰۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۳,۷۲۳,۹۳۰ ۲۳,۴۰۰,۵۸۳ ۰ ۰ ۱۴۱,۱۸۹ ۰ ۶۳,۲۸۹ ۷۷,۹۰۰ ۱,۸۲۲,۹۰۵,۳۹۴,۶۶۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۲۳,۷۲۶,۷۷۱ ۲۳,۴۰۳,۴۲۳ ۰ ۵۷۵ ۱۴۱,۱۸۹ ۱,۴۵۹ ۶۳,۲۸۹ ۷۷,۹۰۰ ۱,۸۲۳,۱۲۶,۶۸۴,۳۴۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۲۳,۷۱۳,۴۶۸ ۲۳,۳۹۳,۷۴۹ ۰ ۶۰۷ ۱۴۰,۶۱۴ ۷۷۳ ۶۱,۸۳۰ ۷۸,۷۸۴ ۱,۸۴۳,۰۵۳,۱۳۸,۸۰۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۲۳,۶۳۰,۷۰۱ ۲۳,۳۱۷,۴۶۳ ۰ ۱,۴۴۷ ۱۴۰,۰۰۷ ۱۱۷ ۶۱,۰۵۷ ۷۸,۹۵۰ ۱,۸۴۰,۹۱۳,۶۶۶,۵۷۶