صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۹۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۱,۰۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹۴,۳۱۹,۰۳۵,۵۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۹۹,۱۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۶,۲۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۶,۲۸۷
تاریخ انتشار
1398/04/24
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۰,۲۹۹,۱۸۳ ۱۰,۱۵۶,۲۸۷ ۰ ۴۵ ۷۰,۷۹۹ ۰ ۴۱,۸۲۰ ۲۸,۹۷۹ ۲۹۴,۳۱۹,۰۳۵,۵۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۰,۳۸۲,۷۸۷ ۱۰,۲۳۸,۴۱۲ ۰ ۴۳ ۷۰,۷۵۴ ۰ ۴۱,۸۲۰ ۲۸,۹۳۴ ۲۹۶,۲۳۸,۲۱۹,۵۵۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۰,۲۸۵,۴۸۶ ۱۰,۱۴۲,۴۰۷ ۰ ۰ ۷۰,۷۱۱ ۰ ۴۱,۸۲۰ ۲۸,۸۹۱ ۲۹۳,۰۲۴,۲۹۱,۹۷۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۰,۲۲۶,۹۸۷ ۱۰,۰۸۶,۴۲۳ ۰ ۰ ۷۰,۷۱۱ ۰ ۴۱,۸۲۰ ۲۸,۸۹۱ ۲۹۱,۴۰۶,۸۴۰,۳۱۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۰,۲۲۸,۱۰۸ ۱۰,۰۸۷,۵۴۴ ۰ ۱۵ ۷۰,۷۱۱ ۰ ۴۱,۸۲۰ ۲۸,۸۹۱ ۲۹۱,۴۳۹,۲۲۸,۳۳۷
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۰,۲۲۹,۲۳۰ ۱۰,۰۸۸,۵۹۲ ۰ ۲۱۴ ۷۰,۶۹۶ ۰ ۴۱,۸۲۰ ۲۸,۸۷۶ ۲۹۱,۳۱۸,۱۸۶,۰۴۱
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۰,۱۷۸,۰۱۱ ۱۰,۰۳۵,۶۰۳ ۰ ۱۵۸ ۷۰,۴۸۲ ۰ ۴۱,۸۲۰ ۲۸,۶۶۲ ۲۸۷,۶۴۰,۴۵۶,۲۶۵
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۰,۲۷۷,۵۰۰ ۱۰,۱۳۳,۳۲۰ ۰ ۲۴ ۷۰,۳۲۴ ۳ ۴۱,۸۲۰ ۲۸,۵۰۴ ۲۸۸,۸۴۰,۱۴۱,۴۷۹
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۰,۲۲۲,۶۹۷ ۱۰,۰۷۸,۷۹۸ ۰ ۱۱۸ ۷۰,۳۰۰ ۱ ۴۱,۸۱۷ ۲۸,۴۸۳ ۲۸۷,۰۷۴,۴۰۶,۲۷۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۰,۱۴۱,۳۵۳ ۹,۹۹۸,۸۲۹ ۰ ۰ ۷۰,۱۸۲ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۳۶۶ ۲۸۳,۶۲۶,۷۹۲,۳۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۰,۲۳۸,۸۹۳ ۱۰,۰۹۶,۲۹۴ ۰ ۰ ۷۰,۱۸۲ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۳۶۶ ۲۸۶,۳۹۱,۴۶۳,۶۶۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۰,۲۴۰,۰۴۶ ۱۰,۰۹۷,۴۴۷ ۰ ۱۰ ۷۰,۱۸۲ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۳۶۶ ۲۸۶,۴۲۴,۱۷۲,۷۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۰,۲۴۱,۲۰۰ ۱۰,۰۹۸,۵۵۰ ۰ ۹۶ ۷۰,۱۷۲ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۳۵۶ ۲۸۶,۳۵۴,۴۷۹,۷۰۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۰,۱۷۴,۹۲۱ ۱۰,۰۳۱,۱۶۸ ۰ ۱۴ ۷۰,۰۷۶ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۲۶۰ ۲۸۳,۴۸۰,۸۱۴,۴۰۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۰,۰۸۳,۷۲۱ ۹,۹۴۰,۷۱۹ ۰ ۴ ۷۰,۰۶۲ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۲۴۶ ۲۸۰,۷۸۵,۵۵۳,۹۷۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۰,۱۳۹,۴۴۲ ۹,۹۹۵,۶۲۸ ۰ ۰ ۷۰,۰۵۸ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۲۴۲ ۲۸۲,۲۹۶,۵۲۰,۸۸۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱۰,۱۴۵,۳۹۲ ۱۰,۰۰۱,۲۲۳ ۰ ۰ ۷۰,۰۵۸ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۲۴۲ ۲۸۲,۴۵۴,۵۲۶,۳۴۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۰,۱۴۶,۵۹۰ ۱۰,۰۰۲,۴۲۱ ۰ ۰ ۷۰,۰۵۸ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۲۴۲ ۲۸۲,۴۸۸,۳۶۵,۲۹۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۰,۱۴۷,۷۸۹ ۱۰,۰۰۳,۶۱۹ ۰ ۱۸ ۷۰,۰۵۸ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۲۴۲ ۲۸۲,۵۲۲,۲۰۸,۹۱۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۰,۱۴۸,۹۸۷ ۱۰,۰۰۴,۷۲۶ ۰ ۱۸۵ ۷۰,۰۴۰ ۰ ۴۱,۸۱۶ ۲۸,۲۲۴ ۲۸۲,۳۷۳,۳۷۵,۹۱۱