صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۱۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۷,۸۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴۸,۳۴۳,۴۵۱,۱۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۰۷,۱۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۲۲,۶۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۲۲,۶۲۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳,۲۰۷,۱۳۲ ۱۳,۰۲۲,۶۲۰ ۰ ۰ ۸۸,۸۳۸ ۴۲ ۴۶,۷۳۱ ۴۲,۱۰۷ ۵۴۸,۳۴۳,۴۵۱,۱۷۹
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳,۰۳۳,۲۹۱ ۱۲,۸۵۰,۲۵۹ ۰ ۰ ۸۸,۸۳۸ ۱۷ ۴۶,۶۸۹ ۴۲,۱۴۹ ۵۴۱,۶۲۵,۵۵۷,۴۵۹
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۲,۹۳۹,۳۷۴ ۱۲,۷۵۸,۱۱۹ ۰ ۰ ۸۸,۸۳۸ ۲۰۰ ۴۶,۶۷۲ ۴۲,۱۶۶ ۵۳۷,۹۵۸,۸۵۶,۸۴۰
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳,۰۴۴,۳۷۰ ۱۲,۸۶۲,۴۶۹ ۰ ۰ ۸۸,۸۳۸ ۰ ۴۶,۴۷۲ ۴۲,۳۶۶ ۵۴۴,۹۳۱,۳۸۰,۸۱۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۲,۹۷۰,۴۱۰ ۱۲,۷۸۹,۵۸۳ ۰ ۰ ۸۸,۸۳۸ ۰ ۴۶,۴۷۲ ۴۲,۳۶۶ ۵۴۱,۸۴۳,۴۷۰,۶۵۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۲,۹۷۱,۹۴۹ ۱۲,۷۹۱,۱۲۲ ۰ ۰ ۸۸,۸۳۸ ۰ ۴۶,۴۷۲ ۴۲,۳۶۶ ۵۴۱,۹۰۸,۶۶۰,۱۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۲,۹۷۳,۴۸۸ ۱۲,۷۹۲,۶۶۰ ۱ ۴۸ ۸۸,۸۳۸ ۳۳ ۴۶,۴۷۲ ۴۲,۳۶۶ ۵۴۱,۹۷۳,۸۵۴,۷۴۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۲,۹۷۴,۷۴۷ ۱۲,۷۹۳,۸۵۶ ۰ ۲۸ ۸۸,۷۹۰ ۱۱۹ ۴۶,۴۳۹ ۴۲,۳۵۱ ۵۴۱,۸۳۲,۵۷۹,۰۵۲
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۲,۹۶۸,۶۲۵ ۱۲,۷۸۸,۲۰۱ ۰ ۸۵ ۸۸,۷۶۲ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۴۲,۴۴۲ ۵۴۲,۷۵۶,۸۴۷,۵۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳,۱۵۴,۸۶۴ ۱۲,۹۷۱,۷۶۵ ۰ ۳۴۰ ۸۸,۶۷۷ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۴۲,۳۵۷ ۵۴۹,۴۴۵,۰۳۶,۱۹۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳,۱۷۶,۳۱۴ ۱۲,۹۹۲,۳۳۹ ۰ ۰ ۸۸,۳۳۷ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۴۲,۰۱۷ ۵۴۵,۸۹۹,۰۹۷,۲۶۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۳,۱۵۲,۵۷۷ ۱۲,۹۶۹,۴۱۱ ۰ ۰ ۸۸,۳۳۷ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۴۲,۰۱۷ ۵۴۴,۹۳۵,۷۵۸,۶۹۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳,۱۵۴,۱۳۳ ۱۲,۹۷۰,۹۶۷ ۰ ۵۷ ۸۸,۳۳۷ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۴۲,۰۱۷ ۵۴۵,۰۰۱,۱۲۰,۸۴۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳,۱۵۵,۶۸۹ ۱۲,۹۷۲,۲۷۴ ۰ ۰ ۸۸,۲۸۰ ۰ ۴۶,۳۲۰ ۴۱,۹۶۰ ۵۴۴,۳۱۶,۶۱۳,۶۳۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۲,۷۹۴,۸۳۲ ۱۲,۶۱۳,۰۲۶ ۰ ۰ ۸۸,۲۸۰ ۱۰۵ ۴۶,۳۲۰ ۴۱,۹۶۰ ۵۲۹,۲۴۲,۵۵۰,۴۷۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۲,۷۹۵,۴۷۹ ۱۲,۶۱۴,۱۲۷ ۰ ۰ ۸۸,۲۸۰ ۰ ۴۶,۲۱۵ ۴۲,۰۶۵ ۵۳۰,۶۱۳,۲۵۳,۳۳۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۲,۵۰۲,۷۵۰ ۱۲,۳۲۵,۶۰۲ ۰ ۲۲ ۸۸,۲۸۰ ۳۵ ۴۶,۲۱۵ ۴۲,۰۶۵ ۵۱۸,۴۷۶,۴۵۳,۲۴۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۲,۵۰۴,۱۰۳ ۱۲,۳۲۷,۰۱۰ ۰ ۰ ۸۸,۲۵۸ ۰ ۴۶,۱۸۰ ۴۲,۰۷۸ ۵۱۸,۶۹۵,۹۲۱,۹۵۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۲,۵۸۳,۷۲۰ ۱۲,۴۰۵,۹۱۸ ۰ ۰ ۸۸,۲۵۸ ۰ ۴۶,۱۸۰ ۴۲,۰۷۸ ۵۲۲,۰۱۶,۲۱۶,۶۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۲,۵۸۵,۲۲۹ ۱۲,۴۰۷,۴۲۷ ۰ ۱۲ ۸۸,۲۵۸ ۵۷ ۴۶,۱۸۰ ۴۲,۰۷۸ ۵۲۲,۰۷۹,۷۱۹,۵۶۱