اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,691
تعداد واحدهای باقی مانده: 170,309
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 92,191,257,049
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,149,119
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,105,024
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,105,024
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/01 3,149,119 3,105,024 0 0 67,978 0 38,287 29,691 92,191,257,049
  2 1397/01/31 3,155,540 3,111,361 0 0 67,978 0 38,287 29,691 92,379,420,940
  3 1397/01/30 3,155,862 3,111,682 0 0 67,978 0 38,287 29,691 92,388,957,970
  4 1397/01/29 3,156,349 3,112,170 0 0 67,978 68 38,287 29,691 92,403,435,334
  5 1397/01/28 3,152,608 3,108,586 0 0 67,978 0 38,219 29,759 92,508,419,511
  6 1397/01/27 3,142,082 3,098,218 0 0 67,978 0 38,219 29,759 92,199,860,844
  7 1397/01/26 3,169,356 3,125,107 0 0 67,978 0 38,219 29,759 93,000,058,251
  8 1397/01/25 3,190,406 3,145,861 0 0 67,978 0 38,219 29,759 93,617,684,496
  9 1397/01/24 3,190,730 3,146,186 0 0 67,978 0 38,219 29,759 93,627,342,926
  10 1397/01/23 3,191,221 3,146,676 0 0 67,978 16 38,219 29,759 93,641,941,686
  11 1397/01/22 3,191,522 3,147,001 0 0 67,978 1 38,203 29,775 93,701,954,246
  12 1397/01/21 3,216,794 3,171,407 0 0 67,978 1 38,202 29,776 94,431,810,945
  13 1397/01/20 3,237,934 3,191,766 0 0 67,978 0 38,201 29,777 95,041,210,186
  14 1397/01/19 3,176,726 3,131,441 0 0 67,978 0 38,201 29,777 93,244,910,306
  15 1397/01/18 3,198,330 3,152,645 0 0 67,978 0 38,201 29,777 93,876,297,396
  16 1397/01/17 3,218,532 3,172,565 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,469,464,936
  17 1397/01/16 3,218,869 3,172,902 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,479,503,961
  18 1397/01/15 3,219,372 3,173,405 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,494,483,299
  19 1397/01/14 3,221,566 3,175,572 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,559,017,506
  20 1397/01/13 3,212,743 3,166,884 0 0 67,978 0 38,201 29,777 94,300,290,880
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi