اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,174
تعداد واحدهای باقی مانده: 172,826
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 156,932,279,304
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,847,190
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,775,089
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,775,089
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 5,847,190 5,775,089 0 0 68,687 0 41,513 27,174 156,932,279,304
  2 1397/11/29 5,849,111 5,777,912 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,008,972,497
  3 1397/11/28 5,777,534 5,707,268 0 0 68,687 0 41,513 27,174 155,089,297,739
  4 1397/11/27 5,863,968 5,792,819 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,414,072,248
  5 1397/11/26 5,883,786 5,812,661 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,953,242,646
  6 1397/11/25 5,884,622 5,813,496 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,975,940,865
  7 1397/11/24 5,885,457 5,814,331 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,998,640,830
  8 1397/11/23 5,882,742 5,811,661 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,926,087,494
  9 1397/11/22 5,871,890 5,801,117 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,639,550,979
  10 1397/11/21 5,872,721 5,801,948 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,662,140,654
  11 1397/11/20 5,866,248 5,795,541 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,488,041,073
  12 1397/11/19 5,867,079 5,796,373 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,510,640,510
  13 1397/11/18 5,867,911 5,797,205 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,533,241,630
  14 1397/11/17 5,868,743 5,798,037 0 0 68,687 0 41,513 27,174 157,555,844,431
  15 1397/11/16 5,838,786 5,768,356 0 0 68,687 0 41,513 27,174 156,749,302,159
  16 1397/11/15 5,802,067 5,732,100 0 0 68,687 0 41,513 27,174 155,764,073,192
  17 1397/11/14 5,750,152 5,680,584 0 0 68,687 0 41,513 27,174 154,364,194,075
  18 1397/11/13 5,889,779 5,819,232 0 0 68,687 0 41,513 27,174 158,131,806,323
  19 1397/11/12 5,903,953 5,834,561 0 0 68,687 0 41,513 27,174 158,548,366,062
  20 1397/11/11 5,904,741 5,835,349 0 0 68,687 0 41,513 27,174 158,569,771,762