صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ تغییر کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه