اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1392/05/20 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/10/12 ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا 96/08/19 و تغییر در بند 1-3 پیوست یک اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه