صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر حسابرس صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق توسعه تعاون تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا ۹۶/۰۸/۱۹ و تغییر در بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه