ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 45,966 71.35 121,021 89.81 143,296 90.82 161,472 90.95
اوراق 2,973 4.61 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,147 3.33 2,041 1.51 1,365 0.86 2,909 1.63
سایر دارایی ها 5,025 7.8 20,355 15.1 28,013 17.75 28,013 15.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 21,280 33.03 19,250 14.28 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد