صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۵,۴۲۲ ۸۸.۲۶ ۶۴۲,۸۹۵ ۹۳.۶۷ ۷۴۱,۶۵۸ ۹۲.۴ ۸۴۲,۷۷۵ ۸۸.۲
اوراق ۲,۴۸۱ ۲.۳ ۲۹۳ ۰.۰۴ ۲۹۴ ۰.۰۴ ۲۸۰ ۰.۰۳
وجه نقد ۴,۵۰۵ ۴.۱۷ ۲۹,۰۳۳ ۴.۲۳ ۴۴,۷۹۰ ۵.۵۸ ۶۵,۵۷۵ ۶.۸۶
سایر دارایی ها ۵,۶۲۲ ۵.۲ ۱۴,۱۵۳ ۲.۰۶ ۱۵,۹۴۱ ۱.۹۹ ۴۶,۸۶۷ ۴.۹۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶,۳۰۵ ۳۳.۵۸ ۱۶۸,۴۴۵ ۲۴.۵۴ ۱۹۴,۲۹۳ ۲۴.۲۱ ۲۳۶,۶۶۹ ۲۴.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد