ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 40,294 69.07 79,394 83.81 95,065 81.59 97,234 93.03
اوراق 3,261 5.59 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,187 3.75 8,773 9.26 15,275 13.11 495 0.47
سایر دارایی ها 4,158 7.12 7,202 7.6 6,785 5.82 7,395 7.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 20,353 34.88 33,403 35.26 40,333 34.61 42,980 41.12
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق