صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۱۰,۵۶۴ ۹۱.۶۱ ۱۰,۸۲۰,۸۵۱ ۹۳.۲۹ ۱۵,۲۷۴,۰۶۹ ۹۵.۷۴ ۱۵,۹۱۸,۰۸۹ ۹۸.۳۶
اوراق ۲,۳۳۸ ۰.۴۲ ۳۱۱ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۲۳ ۰
وجه نقد ۳۵,۳۹۵ ۶.۳۵ ۶۸۴,۹۱۷ ۵.۹ ۵۷۵,۴۲۱ ۳.۶۱ ۹۲,۹۹۲ ۰.۵۷
سایر دارایی ها ۸,۹۶۵ ۱.۶۱ ۹۳,۵۲۳ ۰.۸۱ ۱۰۴,۶۸۰ ۰.۶۶ ۱۷۱,۹۸۷ ۱.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۷,۶۰۸ ۲۱.۱ ۲,۰۸۸,۰۹۰ ۱۸ ۲,۸۳۷,۳۳۰ ۱۷.۷۸ ۲,۷۶۱,۵۸۶ ۱۷.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد