صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۴,۶۸۱ ۸۷.۶۶ ۵۳۶,۵۸۸ ۹۲.۰۱ ۵۷۴,۳۳۵ ۹۵.۳۶ ۶۴۸,۴۸۴ ۹۳.۲۵
اوراق ۲,۵۱۹ ۲.۶۱ ۲۸۶ ۰.۰۵ ۲۹۲ ۰.۰۵ ۲۹۲ ۰.۰۴
وجه نقد ۳,۸۳۹ ۳.۹۷ ۳۱,۴۷۰ ۵.۴ ۱۵,۰۷۶ ۲.۵ ۳۶,۲۶۸ ۵.۲۲
سایر دارایی ها ۷,۶۸۲ ۷.۹۵ ۲۹,۳۰۶ ۵.۰۳ ۲۵,۸۳۲ ۴.۲۹ ۲۳,۵۳۳ ۳.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۳,۷۲۴ ۳۴.۹۱ ۱۳۳,۱۲۱ ۲۲.۸۳ ۱۵۲,۰۶۳ ۲۵.۲۵ ۱۶۵,۰۵۲ ۲۳.۷۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد