صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۳,۹۸۶ ۷۵.۵۱ ۲۵۴,۳۳۷ ۹۴.۵۶ ۲۷۵,۶۱۲ ۹۲.۴۹ ۲۸۵,۳۴۵ ۸۴.۴۱
اوراق ۲,۶۴۵ ۳.۱۲ ۲۸۳ ۰.۱ ۲۸۹ ۰.۰۹ ۲۹۱ ۰.۰۸
وجه نقد ۲,۵۲۹ ۲.۹۸ ۷,۲۳۹ ۲.۶۹ ۱۲,۸۳۸ ۴.۳ ۲۲,۷۲۲ ۶.۷۲
سایر دارایی ها ۶,۴۰۷ ۷.۵۶ ۱۶,۷۷۲ ۶.۲۳ ۲۰,۳۰۵ ۶.۸۱ ۲۳,۲۴۳ ۶.۸۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۶۵۲ ۳۴.۹۹ ۵۴,۶۰۹ ۲۰.۳ ۵۷,۵۱۷ ۱۹.۳ ۵۳,۴۴۷ ۱۵.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد