ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 42,879 70.36 90,461 89.88 89,275 88.26 97,075 89.4
اوراق 3,096 5.08 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,151 3.53 1,707 1.69 3,206 3.17 3,361 3.09
سایر دارایی ها 4,397 7.21 9,222 9.16 9,687 9.57 9,298 8.56
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 21,354 35.04 39,692 39.44 38,704 38.26 41,152 37.9
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق