صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۰,۷۰۴ ۷۵.۵۱ ۳۱۹,۲۳۶ ۸۶.۶۴ ۳۸۷,۶۵۳ ۸۶.۵۹ ۴۵۲,۰۳۴ ۸۶.۵۳
اوراق ۲,۵۸۶ ۲.۷۶ ۲۷۸ ۰.۰۷ ۲۷۸ ۰.۰۶ ۲۸۸ ۰.۰۵
وجه نقد ۳,۰۸۴ ۳.۲۹ ۲۲,۰۵۹ ۵.۹۸ ۳۲,۴۶۰ ۷.۲۵ ۵۶,۶۴۶ ۱۰.۸۴
سایر دارایی ها ۷,۰۴۰ ۷.۵۲ ۲۸,۹۱۷ ۷.۸۴ ۳۱,۷۲۹ ۷.۰۸ ۲۹,۸۹۳ ۵.۷۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۰,۵۹۴ ۳۲.۶۷ ۶۴,۹۹۰ ۱۷.۶۴ ۸۳,۳۸۳ ۱۸.۶۲ ۹۴,۵۰۸ ۱۸.۰۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد