صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۹,۶۳۶ ۸۷.۱۳ ۴۶۶,۹۵۳ ۹۰.۵۸ ۵۳۵,۴۲۷ ۹۴.۳۶ ۵۳۵,۴۳۹ ۹۵.۱۳
اوراق ۲,۵۴۱ ۲.۷۸ ۲۸۰ ۰.۰۵ ۲۸۶ ۰.۰۵ ۲۸۸ ۰.۰۵
وجه نقد ۳,۷۱۷ ۴.۰۶ ۳۲,۷۳۴ ۶.۳۴ ۱۴,۸۶۶ ۲.۶۲ ۸,۱۴۱ ۱.۴۴
سایر دارایی ها ۷,۵۰۲ ۸.۲ ۳۱,۳۶۱ ۶.۰۸ ۳۱,۱۳۹ ۵.۴۸ ۳۲,۲۲۳ ۵.۷۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۲,۵۰۵ ۳۵.۵۶ ۱۰۸,۳۳۵ ۲۱.۰۱ ۱۳۷,۰۷۵ ۲۴.۱۵ ۱۴۱,۲۳۲ ۲۵.۰۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد