صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲۸۵,۳۴۵ ۸۴.۴۱ % ۲۹۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۲۲ ۶.۷۲ % ۲۹,۶۷۵ ۶.۸۸ % ۵۳,۴۴۷ ۱۵.۸۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲۸۷,۸۵۴ ۸۹.۹۷ % ۲۹۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۲۳ ۶.۸۵ % ۹,۸۸۹ ۷.۱۷ % ۵۳,۹۹۴ ۱۶.۸۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲۸۴,۸۴۳ ۹۰.۸۴ % ۲۹۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۶۱ ۵.۹۲ % ۹,۸۸۵ ۷.۳۱ % ۵۲,۹۷۷ ۱۶.۸۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۲۷۹,۸۲۲ ۹۰.۷۴ % ۲۹۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۸۶ ۵.۹۶ % ۹,۸۸۱ ۷.۴۴ % ۵۳,۰۵۴ ۱۷.۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۲۷۹,۸۲۲ ۹۰.۸۳ % ۲۹۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۸۶ ۵.۸۷ % ۹,۸۷۷ ۷.۴۴ % ۵۳,۰۵۴ ۱۷.۲۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۲۷۹,۸۲۲ ۹۰.۸۳ % ۲۹۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۸۶ ۵.۸۷ % ۹,۸۷۳ ۷.۴۴ % ۵۳,۰۵۴ ۱۷.۲۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۲۸۱,۲۲۶ ۹۱.۰۸ % ۲۹۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۵۸ ۵.۷۲ % ۹,۶۰۱ ۷.۲۵ % ۵۷,۶۵۳ ۱۸.۶۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۲۸۳,۱۴۹ ۹۱.۱۸ % ۲۹۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۳ ۵.۶۴ % ۹,۵۹۷ ۷.۲۱ % ۵۸,۰۸۶ ۱۸.۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۲۸۲,۳۸۱ ۹۱.۹۲ % ۲۹۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۵۰ ۵ % ۹,۱۶۵ ۶.۹۸ % ۵۸,۸۸۳ ۱۹.۱۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۲۷۸,۵۳۷ ۹۲.۳۱ % ۲۹۰ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۳۹ ۴.۵۵ % ۹,۱۶۲ ۷.۱۱ % ۵۹,۰۱۸ ۱۹.۵۶ %