ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/27 97,075 89.41 % 0 0 % 3,361 3.1 % 9,298 8.56 % 41,152 37.9 %
2 1397/03/26 92,638 88.3 % 0 0 % 3,361 3.2 % 10,070 9.6 % 39,887 38.02 %
3 1397/03/25 92,638 88.3 % 0 0 % 3,361 3.2 % 10,069 9.6 % 39,887 38.02 %
4 1397/03/24 92,638 88.3 % 0 0 % 3,361 3.2 % 10,068 9.6 % 39,887 38.02 %
5 1397/03/23 92,638 88.31 % 0 0 % 3,361 3.2 % 10,068 9.6 % 39,887 38.02 %
6 1397/03/22 89,229 87.96 % 0 0 % 3,361 3.31 % 10,012 9.87 % 38,475 37.93 %
7 1397/03/21 88,066 87.82 % 0 0 % 3,364 3.36 % 10,011 9.98 % 38,157 38.05 %
8 1397/03/20 88,339 87.94 % 0 0 % 3,364 3.35 % 9,916 9.87 % 38,200 38.03 %
9 1397/03/19 89,002 88.04 % 0 0 % 3,362 3.33 % 9,888 9.78 % 38,790 38.37 %
10 1397/03/18 88,480 87.98 % 0 0 % 3,155 3.14 % 10,095 10.04 % 38,415 38.2 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق