ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/05 97,234 93.04 % 0 0 % 495 0.47 % 7,395 7.08 % 42,980 41.13 %
2 1396/12/04 97,535 88.99 % 0 0 % 5,967 5.44 % 6,712 6.12 % 42,975 39.21 %
3 1396/12/03 97,535 88.99 % 0 0 % 5,967 5.45 % 6,709 6.12 % 42,975 39.21 %
4 1396/12/02 97,535 88.99 % 0 0 % 5,967 5.45 % 6,707 6.12 % 42,975 39.21 %
5 1396/12/01 97,919 89.04 % 0 0 % 5,967 5.43 % 6,705 6.1 % 43,292 39.36 %
6 1396/11/30 97,919 89.04 % 0 0 % 5,839 5.31 % 6,830 6.21 % 43,292 39.36 %
7 1396/11/29 98,205 89.3 % 0 0 % 5,554 5.05 % 6,828 6.21 % 43,513 39.57 %
8 1396/11/28 98,504 89.33 % 0 0 % 5,554 5.04 % 6,826 6.19 % 43,660 39.59 %
9 1396/11/27 98,138 82.57 % 0 0 % 14,512 12.21 % 6,823 5.74 % 43,485 36.59 %
10 1396/11/26 98,138 82.57 % 0 0 % 14,512 12.21 % 6,818 5.74 % 43,485 36.59 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق