ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/30 256,710 95.38 % 278 0.1 % 0 0 % 5,166 1.92 % 6,989 6.31 % 56,172 20.87 %
2 1398/02/29 261,345 95.46 % 278 0.1 % 0 0 % 5,166 1.89 % 6,986 6.2 % 57,493 21 %
3 1398/02/28 258,234 95.39 % 278 0.1 % 0 0 % 5,186 1.92 % 7,012 6.3 % 56,899 21.02 %
4 1398/02/27 254,643 95.33 % 277 0.1 % 0 0 % 5,186 1.94 % 7,010 6.38 % 56,434 21.13 %
5 1398/02/26 254,643 95.33 % 277 0.1 % 0 0 % 5,186 1.94 % 7,006 6.38 % 56,434 21.13 %
6 1398/02/25 254,643 95.33 % 277 0.1 % 0 0 % 5,186 1.94 % 7,003 6.38 % 56,434 21.13 %
7 1398/02/24 253,754 95.43 % 277 0.1 % 0 0 % 5,186 1.95 % 6,692 6.16 % 55,160 20.74 %
8 1398/02/23 246,458 95.3 % 277 0.11 % 0 0 % 5,186 2.01 % 6,689 6.33 % 54,271 20.99 %
9 1398/02/22 242,436 95.8 % 277 0.11 % 0 0 % 5,186 2.05 % 5,167 5.22 % 54,727 21.63 %
10 1398/02/21 248,190 95.9 % 277 0.11 % 0 0 % 5,189 2.01 % 5,153 5.1 % 55,544 21.46 %