صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۵۳۵,۴۳۹ ۹۵.۱۳ % ۲۸۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۱۴۱ ۱.۴۵ % ۱۸,۹۷۴ ۵.۷۳ % ۱۴۱,۲۳۲ ۲۵.۰۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۵۳۱,۶۹۱ ۹۵.۶۵ % ۲۸۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۷۸ ۱.۵۳ % ۱۵,۴۰۷ ۵.۱۶ % ۱۴۱,۵۵۴ ۲۵.۴۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۵۲۶,۷۴۵ ۹۵.۴ % ۲۹۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۶۸۰ ۱.۵۷ % ۱۶,۳۹۶ ۵.۳۷ % ۱۴۳,۱۵۶ ۲۵.۹۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۵۳۱,۱۳۱ ۹۵.۰۱ % ۲۹۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۱ ۲ % ۱۶,۳۹۴ ۵.۳ % ۱۴۵,۸۰۱ ۲۶.۰۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۵۲۷,۹۸۷ ۹۴.۹۱ % ۲۸۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۹۷ ۱.۹۹ % ۱۶,۹۱۴ ۵.۵۲ % ۱۴۴,۳۵۸ ۲۵.۹۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۵۲۷,۹۸۷ ۹۴.۹۱ % ۲۸۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۹۷ ۱.۹۹ % ۱۶,۹۱۱ ۵.۵۲ % ۱۴۴,۳۵۸ ۲۵.۹۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۵۲۷,۹۸۷ ۹۴.۹۱ % ۲۸۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۹۷ ۱.۹۹ % ۱۶,۹۰۹ ۵.۵۲ % ۱۴۴,۳۵۸ ۲۵.۹۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵۲۷,۹۸۷ ۹۴.۹۱ % ۲۸۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۹۷ ۱.۹۹ % ۱۶,۹۰۶ ۵.۵۲ % ۱۴۴,۳۵۸ ۲۵.۹۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵۲۷,۷۵۶ ۹۴.۶۶ % ۲۸۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۰۲ ۲.۲۶ % ۱۶,۸۶۶ ۵.۴۹ % ۱۴۳,۸۵۰ ۲۵.۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۵۳۴,۵۱۲ ۹۴.۵۶ % ۲۸۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۹۱ ۲.۲۳ % ۱۷,۸۴۷ ۵.۵۹ % ۱۴۳,۷۹۷ ۲۵.۴۴ %