صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۸۴۲,۷۷۵ ۸۸.۲ % ۲۸۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۷۵ ۶.۸۶ % ۴۶,۸۶۷ ۴.۹۱ % ۲۳۶,۶۶۹ ۲۴.۷۷ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۸۲۹,۶۶۹ ۸۸.۲۱ % ۲۸۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۵۷۱ ۱۰.۸ % ۹,۰۲۱ ۰.۹۶ % ۲۲۷,۳۸۵ ۲۴.۱۸ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۸۲۳,۵۹۴ ۸۹.۲۵ % ۲۸۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۹,۸۹۶ ۹.۷۴ % ۹,۰۲۲ ۰.۹۸ % ۲۲۰,۹۸۶ ۲۳.۹۵ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۸۰۶,۱۱۱ ۸۹.۸۶ % ۲۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۱,۶۵۲ ۹.۱ % ۹,۰۲۲ ۱.۰۱ % ۲۱۸,۰۷۰ ۲۴.۳۱ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۸۰۶,۱۱۱ ۸۹.۸۶ % ۲۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۱,۶۵۲ ۹.۱ % ۹,۰۲۲ ۱.۰۱ % ۲۱۸,۰۷۰ ۲۴.۳۱ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۸۰۶,۱۱۱ ۹۰.۰۶ % ۲۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۹,۶۲۰ ۸.۹ % ۹,۰۲۳ ۱.۰۱ % ۲۱۸,۰۷۰ ۲۴.۳۶ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۷۷۰,۷۱۳ ۸۹.۳۴ % ۲۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۲,۶۳۷ ۸.۴۲ % ۱۹,۰۸۶ ۲.۲۱ % ۲۰۹,۹۲۶ ۲۴.۳۳ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۷۷۰,۰۲۳ ۹۰.۵۵ % ۲۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۱,۱۲۱ ۷.۱۹ % ۱۸,۹۶۹ ۲.۲۳ % ۲۰۹,۲۱۸ ۲۴.۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۷۶۴,۹۴۲ ۸۸.۵۸ % ۲۸۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۹,۴۶۱ ۱۰.۳۶ % ۸,۹۰۶ ۱.۰۳ % ۲۰۷,۶۲۹ ۲۴.۰۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۷۶۱,۱۲۵ ۸۹.۲۸ % ۲۸۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۲,۱۷۰ ۹.۶۴ % ۸,۹۰۷ ۱.۰۴ % ۲۰۵,۴۷۵ ۲۴.۱ %