ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/26 161,472 90.95 % 0 0 % 0 0 % 2,909 1.64 % 13,157 15.78 % 0 0 %
2 1397/06/25 159,378 91.08 % 0 0 % 0 0 % 2,459 1.41 % 13,154 16.01 % 0 0 %
3 1397/06/24 160,040 90.85 % 0 0 % 0 0 % 2,961 1.68 % 13,151 15.9 % 0 0 %
4 1397/06/23 159,001 91.03 % 0 0 % 0 0 % 2,511 1.44 % 13,148 16.03 % 0 0 %
5 1397/06/22 159,001 91.04 % 0 0 % 0 0 % 2,511 1.44 % 13,145 16.03 % 0 0 %
6 1397/06/21 159,001 91.04 % 0 0 % 0 0 % 2,511 1.44 % 13,142 16.03 % 0 0 %
7 1397/06/20 152,579 90.82 % 0 0 % 0 0 % 2,291 1.36 % 13,139 16.66 % 0 0 %
8 1397/06/19 152,298 90.93 % 0 0 % 0 0 % 2,050 1.22 % 13,136 16.71 % 0 0 %
9 1397/06/18 144,838 90.74 % 0 0 % 0 0 % 1,650 1.03 % 13,133 17.54 % 0 0 %
10 1397/06/17 142,585 90.62 % 0 0 % 0 0 % 1,626 1.03 % 13,131 17.79 % 0 0 %