صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۴۵۲,۰۳۴ ۸۶.۵۳ % ۲۸۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۴۶ ۱۰.۸۴ % ۱۳,۴۱۵ ۵.۷۲ % ۹۴,۵۰۸ ۱۸.۰۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۴۵۲,۰۳۴ ۸۶.۵۳ % ۲۸۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۴۶ ۱۰.۸۴ % ۱۳,۴۱۰ ۵.۷۲ % ۹۴,۵۰۸ ۱۸.۰۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۴۵۲,۰۳۴ ۸۷.۵۹ % ۲۸۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۴۵ ۹.۷۶ % ۱۳,۴۰۵ ۵.۷۹ % ۹۴,۵۰۸ ۱۸.۳۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۴۵۷,۱۹۱ ۸۸.۲۲ % ۲۸۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۷,۳۳۲ ۹.۱۳ % ۱۳,۴۰۰ ۵.۷۷ % ۹۶,۹۰۳ ۱۸.۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۴۵۲,۱۳۹ ۸۷.۵۵ % ۲۸۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۱۷ ۸.۲۳ % ۲۱,۴۶۷ ۶.۶۷ % ۱۰۰,۰۶۷ ۱۹.۳۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۴۳۴,۵۸۹ ۸۵.۸۴ % ۲۷۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۸۰ ۷.۱۳ % ۳۵,۳۰۷ ۸.۱۷ % ۹۷,۹۸۰ ۱۹.۳۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۴۳۱,۰۲۲ ۸۴.۴۵ % ۲۷۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۳۰۰ ۱۲.۷۹ % ۱۳,۷۶۵ ۶ % ۹۸,۰۸۹ ۱۹.۲۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۴۱۳,۸۰۳ ۸۵.۳ % ۲۸۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۵۷,۲۵۲ ۱۱.۸ % ۱۳,۷۵۹ ۶.۳۲ % ۹۵,۵۸۷ ۱۹.۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴۱۳,۸۰۳ ۸۵.۳ % ۲۸۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۵۷,۲۵۲ ۱۱.۸ % ۱۳,۷۵۴ ۶.۳۱ % ۹۵,۵۸۷ ۱۹.۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۴۱۳,۸۰۳ ۸۶.۰۷ % ۲۸۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۵۲,۹۵۱ ۱۱.۰۱ % ۱۳,۷۴۹ ۶.۳۷ % ۹۵,۵۸۷ ۱۹.۸۸ %