صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۶۶ ۰.۵۶ ۱,۰۱۶.۳۶ ۶۷۶.۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱.۶ ۰.۳۱ ۳۳,۰۷۰.۳۱ ۲۱۴.۳۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲.۰۳ ۱.۴۱ ۱۵۱,۹۵۹.۷۴ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۶ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱.۴۷ ۱.۲۸ ۲۰,۴۳۱.۴۱ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۱ (۰.۹۳) ۴۴.۰۵ (۹۶.۶۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۵۹ (۰.۲۲) ۷۵۵.۴۸ (۵۴.۵۷)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۴۸ ۰.۱۸ ۴۶۹.۲۹ ۹۱.۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳.۲ ۲.۶۳ ۹,۹۸۲,۲۲۲.۱ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۸) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۷۳ ۰.۸۹ ۵۲,۸۴۶.۶۱ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۴۸ ۰.۹۹ ۲۱,۵۳۹.۸۳ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۳ ۴.۳۶ ۴۷۷,۶۱۹,۸۱۶.۹۲ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۸۱ ۴.۴ ۲,۷۹۲,۷۹۲,۹۱۰.۸۴ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲.۲۸ ۱.۷ ۳۶۸,۴۴۴.۲۳ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۵۲) (۱.۴) (۹۹.۶۳) (۹۹.۴۲)