صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۹۶ ۲.۱ ۱۲۰,۳۲۹.۴۶ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۷ ۰.۵۲ ۱,۱۸۴.۵۶ ۵۷۵.۸
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۰.۹ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۵۷ ۴.۲۷ ۳.۶۶E+۰۷ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۲۸ ۴.۳۸ ۴.۴۶E+۰۸ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۸۶) (۰.۶۷) (۹۵.۷۶) (۹۱.۴۷)
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۸۸ ۱.۷۵ ۲,۳۱۸.۶۵ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۵۶ ۳.۳ ۱.۰۲E+۰۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۱.۳۴ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۶۲ ۲.۰۴ ۸۴۳.۴۲ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۸۸ ۳.۶۹ ۱.۰۹E+۰۸ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۷۵ ۳.۱۳ ۲.۰۱E+۰۶ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۳۴ ۲.۳۸ ۱۳,۰۰۵.۵۹ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۹۹ ۳.۳۳ ۴.۷۵E+۰۶ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۵) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۵.۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۲.۶۵ ۲.۴۶ ۱.۴۱E+۰۶ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵