صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۸۰۲)% (۰.۱۰۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۰.۲۲۷ %۱.۶۲۵
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۶.۳۷۴ %۸.۱۷۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۳۵.۷۶۶ %۲۵.۴۶۵
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۷۳.۱۵۶ %۵۲.۹۶۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۱۹۱.۵۶۱ %۱۳۴.۳۸۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۹۰۸.۱۴۶ %۸۴۲.۶۳۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۳۰۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۵)% (۹۷.۴۶)%