مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع 1397/07/10 دریافت خبر 1397/07/29
2 ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد متولی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1397/07/29
3 تعیین صاحبان امضاءمجاز صندوق دریافت خبر 1397/06/25
4 اسامی حاضرین در مجمع صندوق 97/03/20 دریافت خبر 1397/06/25
5 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 1396/11/30 دریافت خبر 1397/04/16
6 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1397/03/06
7 تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ 1399/11/19 دریافت خبر 1396/12/12
8 ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا 96/08/19 و تغییر در بند 1-3 پیوست یک اساسنامه صندوق دریافت خبر 1396/10/12
9 ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا 96/11/19 دریافت خبر 1396/10/12
10 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 1395/11/30 دریافت خبر 1396/09/19
11 مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر 1395/06/29
12 تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 30بهمن 1394 دریافت خبر 1395/06/03
13 حاضرین در مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 30بهمن 1394 دریافت خبر 1395/04/20
14 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1395/02/21
15 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1395/01/17
16 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1394/12/25
17 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/12/15
18 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر 1394/06/29
19 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1394/06/11
20 صورتجلسه تغیر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر 1394/01/16
21 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1393/08/19
22 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تارنما دریافت خبر 1393/06/09
23 صورتجلسه افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1393/04/31
24 اسامی حاضرین مجمع مورخ 10/04/1393 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1393/04/18
25 برگزاری مجمع مورخ 29/02/1393 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 30/11/1392 دریافت خبر 1393/04/07
26 صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1393/02/27
27 صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر 1393/01/05
28 صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از 50.000 واحد به 200.000 واحد دریافت خبر 1392/12/11
29 برگزاری مجمع مورخ 27/11/1392 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1392/12/05
30 صورتجلسه تغییرصاحبان امضاصندوق توسعه تعاون دریافت خبر 1392/07/21
31 نامه ثبت صورتجلسه تغییرصاحبان امضا صندوق توسعه تعاون دریافت خبر 1392/07/21
32 صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر 1391/11/09
33 صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر 1391/11/09
34 صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر 1391/11/09
35 صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر 1391/11/09