دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تعیین صاحبان امضاءمجاز صندوق
منبع -
مقدمه تعیین صاحبان امضاءمجاز صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست