دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
منبع -
مقدمه به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تغییر حسابرس، رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 04/06/1394 در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، تشکیل می گردد.
متن خبر
پیوست