ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 59,656 74.83 209,534 96.55 244,920 96.47 256,710 95.38
اوراق 2,696 3.38 203 0.09 279 0.11 278 0.1
وجه نقد 2,373 2.97 3,335 1.53 3,653 1.43 5,166 1.91
سایر دارایی ها 6,128 7.68 10,875 5.01 13,125 5.17 16,989 6.31
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 29,119 36.52 50,375 23.21 55,895 22.01 56,172 20.87
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد