صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/03 1398/02/03 گزارش پرتفوی منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/01/19 1398/01/19 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 30بهمن ماه 1397(حسابرسی شده) دانلود
1398/01/19 1398/01/19 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 30بهمن ماه 1397(حسابرسی شده) دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/28 1397/12/28 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 30بهمن ماه 1397(حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/28 1397/12/28 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 30بهمن ماه 1397(حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/19 1397/12/19 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/02 1397/11/02 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/10/01 1397/10/01 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/25 1397/09/25 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 آبان ماه1397 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/09/25 1397/09/25 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30 آبان ماه1397 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/09/05 1397/09/05 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/02 1397/08/02 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/17 1397/07/17 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397(حسابرسی شده) دانلود
1397/07/17 1397/07/17 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397(حسابرسی شده) دانلود
1397/07/09 1397/07/09 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/27 1397/06/27 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/06/27 1397/06/27 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/06/04 1397/06/04 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/09 1397/05/09 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/04 1397/04/04 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/28 1397/03/28 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه1397 دانلود
1397/03/28 1397/03/28 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/03/05 1397/03/05 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/03/01 1397/03/01 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 30بهمن ماه 1396(حسابرسی شده) دانلود
1397/03/01 1397/03/01 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 30بهمن ماه 1396(حسابرسی شده) دانلود
1397/02/02 1397/02/02 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/01/18 1397/01/18 گزارش پرتفوی منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/01/05 1397/01/05 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 30بهمن ماه 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1397/01/05 1397/01/05 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 30بهمن ماه 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/12/12 1396/12/12 گزارش پرتفوی منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 گزارش پرتفوی منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/17 1396/10/17 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/08/30 دانلود
1396/10/17 1396/10/17 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30آبانماه1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/09/19 1396/09/19 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 مردادماه 1396(حسابرسی شده) دانلود
1396/09/19 1396/09/19 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 مردادماه 1396(حسابرسی شده) دانلود
1396/06/28 1396/06/28 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 مردادماه 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/28 1396/06/28 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 مردادماه 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/04 1396/04/04 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 دانلود
1396/04/04 1396/04/04 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 دانلود
1396/02/18 1396/02/18 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30بهمن ماه 1395(حسابرسی شده) دانلود
1396/02/18 1396/02/18 صورتهای مالی سالانه منتهی به 30بهمن ماه 1395(حسابرسی شده) دانلود
1395/12/26 1395/12/26 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30بهمن ماه 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/26 1395/12/26 صورتهای مالی سالانه منتهی به 30بهمن ماه 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/10/08 1395/10/08 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به30 آبانماه 1395(اصلاح شده) دانلود
1395/09/29 1395/09/29 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به30 آبانماه 1395 دانلود
1395/09/29 1395/09/29 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به30 آبانماه 1395 دانلود
1395/07/27 1395/07/27 صورتهای مالی و گزاش عملکرد شش ماهه منتهی به31مرداد1395(حسابرسی شده) دانلود
1395/06/29 1395/06/29 صورتهاي مالي و گزاش عملکرد شش ماهه منتهي به31مرداد1395(حسابرسي نشده) دانلود
1395/03/30 1395/03/30 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31اردیبهشت1395 دانلود
1395/01/18 1395/01/18 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30بهمن ماه 1394(حسابرسی شده ) دانلود
1394/12/26 1394/12/26 صورتهای مالی وگزارش عملکرد سالانه منتهی به 30بهمن1394(حسابرسی نشده) دانلود
1394/09/30 1394/09/30 صورتهای مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به30 آبانماه 1394 دانلود
1394/07/18 1394/07/18 صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31مردادماه1394(حسابرسی شده) دانلود
1394/06/28 1394/06/28 صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31مردادماه1394(حسابرسی نشده) دانلود
1394/03/30 1394/03/30 صورتهای مالی و گزاش عملکرد سه ماهه منتهی به1394/02/31 دانلود
1394/01/16 1394/01/16 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30بهمن ماه1393(حسابرسی شده) دانلود
1393/12/25 1393/12/25 صورتهای مالی وگزاش عملکرد سالانه منتهی به30-11-1393(حسابرسی نشده) دانلود
1393/09/29 1393/09/29 صورتهای مالی وگزارش عملکرد نه ماهه منتهی به1393/08/30 دانلود
1393/07/12 1393/07/12 صورتهای مالی و گزارش عماکردشش ماهه منتهی به1393/05/31(حسابرسی شده) دانلود
1393/06/26 1393/06/26 صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31مردادماه1393(حسابرسی نشده) دانلود
1393/04/01 1393/04/01 صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1393 دانلود
1393/01/19 1393/01/19 صورت های مالی سالانه منتهی به 1392/11/30 (حسابرسی شده) دانلود
1392/12/25 1392/12/25 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1392/11/30 دانلود
1392/12/25 1392/12/25 صورت های مالی سالانه منتهی به 1392/11/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1392/09/27 1392/09/27 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1392/08/30 دانلود
1392/09/27 1392/09/27 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30آبانماه1392 دانلود
1392/09/09 1392/09/09 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 مرداد 1392(حسابرسی شده) دانلود
1392/06/31 1392/06/31 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1392/05/31 دانلود
1392/06/27 1392/06/27 صورت مالی شش ماهه منتهی به31مردادماه1392حسابرسی نشده دانلود
1392/03/31 1392/03/31 صورت مالی سه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1392 دانلود
1392/03/31 1392/03/31 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1392/02/31 دانلود
1392/02/01 1392/02/01 صورت مالی نه ماهه و یازده روزه منتهی به 30 بهمن 1391 (حسابرسی شده) دانلود
1391/12/30 1391/12/30 گزارش عملکرد منتهی به 1391/11/30 دانلود
1391/12/27 1391/12/27 صورت مالی شش ماهه منتهی به 19آبان 1391حسابرسی شده دانلود
1391/09/19 1391/09/19 صورت مالی شش ماهه منتهی به 19آبان1391حسابرسی نشده دانلود
1391/09/19 1391/09/19 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1391/08/19 دانلود
1391/06/19 1391/06/19 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1391/05/19 دانلود
1391/06/19 1391/06/19 صورت مالی 3ماهه منتهی به19مرداد91 دانلود