مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا 96/08/19 و تغییر در بند 1-3 پیوست یک اساسنامه صندوق دریافت خبر 1396/10/12
2 ثبت صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق تا 96/11/19 دریافت خبر 1396/10/12
3 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 1395/11/30 دریافت خبر 1396/09/19
4 مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر 1395/06/29
5 تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 30بهمن 1394 دریافت خبر 1395/06/03
6 حاضرین در مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 30بهمن 1394 دریافت خبر 1395/04/20
7 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1395/02/21
8 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1395/01/17
9 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1394/12/25
10 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/12/15
11 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر 1394/06/29
12 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1394/06/11
13 صورتجلسه تغیر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر 1394/01/16
14 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1393/08/19
15 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تارنما دریافت خبر 1393/06/09
16 صورتجلسه افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1393/04/31
17 اسامی حاضرین مجمع مورخ 10/04/1393 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1393/04/18
18 برگزاری مجمع مورخ 29/02/1393 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 30/11/1392 دریافت خبر 1393/04/07
19 صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1393/02/27
20 صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر 1393/01/05
21 صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از 50.000 واحد به 200.000 واحد دریافت خبر 1392/12/11
22 برگزاری مجمع مورخ 27/11/1392 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون دریافت خبر 1392/12/05
23 صورتجلسه تغییرصاحبان امضاصندوق توسعه تعاون دریافت خبر 1392/07/21
24 نامه ثبت صورتجلسه تغییرصاحبان امضا صندوق توسعه تعاون دریافت خبر 1392/07/21
25 صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر 1391/11/09
26 صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر 1391/11/09
27 صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر 1391/11/09
28 صورت جلسه مجامع صندوق دریافت خبر 1391/11/09
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق